Utwórz fakturę

BYTY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BYTY
PIN 31380239
TIN 2020346416
Numer VAT SK2020346416
Data utworzenia 28 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BYTY
Janotova 14-16
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 227 452 €
Zysk 11 235 €
Kapitał 63 247 €
Kapitał własny 40 864 €
Dane kontaktowe
E-mail bytysro@bytysro.sk
Telefon(y) 0265422079, 0265423282, 0265426790
Nr(y) faksu 0265423282
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 79,419
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,598
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 500
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 500
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,098
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,098
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 73,821
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,233
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 758
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 758
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 178
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 16,297
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 56,588
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,394
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 47,194
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 79,419
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,414
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,222
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,222
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 31,318
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 31,318
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,235
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,005
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 492
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 492
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 2,757
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 23,756
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,707
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,707
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,966
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,829
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,254
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 224,651
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 227,452
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 224,651
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,801
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 210,015
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,192
D. Usług (účtová grupa 51) 115,673
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 72,295
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 51,585
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 17,477
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,233
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 715
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,080
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,080
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 17,437
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 92,786
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 70
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 67
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,838
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 294
2. Pozostałe koszty (562A) 294
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,544
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,768
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 14,669
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,434
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,434
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 11,235
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015