Utwórz fakturę

DANFOSS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.05.2016
Basic information
Nazwa firmy DANFOSS
PIN 31380344
TIN 2020303296
Numer VAT SK2020303296
Data utworzenia 04 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DANFOSS
Továrenská 49
95301
Zlaté Moravce
Financial information
Sprzedaż i dochody 22 488 779 €
Zysk 1 373 416 €
Kapitał 27 746 513 €
Kapitał własny 22 429 468 €
Dane kontaktowe
E-mail danfoss.sk@danfoss.com
Telefon(y) 0346549031, 0346549032, 0346549033, 0346590053, 0376406283, 0376406250
Nr(y) faksu 0376406290
Date of updating data: 20.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 29,601,986
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 798,714
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 45,646
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 45,646
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 753,068
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 538,882
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 211,440
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 2,746
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 28,797,250
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,373,859
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 962,188
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 118,437
3. Produkty (123) - /194/ 248,788
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 44,446
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,376,358
8. Podatek odroczony należności (481A) 1,376,358
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 26,031,063
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,522,175
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,522,175
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 21,145,015
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 351,481
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 12,392
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,970
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,358
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,612
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,022
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,022
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 29,601,986
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,640,933
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 18,600,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 18,600,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 22,067,755
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 318,147
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 318,147
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -16,718,385
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -16,718,385
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,373,416
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,940,796
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,575
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,575
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 10,524
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 10,424
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 100
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,373,246
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,085,818
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,085,818
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 154,233
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 109,638
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,328
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,229
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 423,830
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 222,599
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 201,231
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 125,621
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 20,257
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 20,257
Date of updating data: 20.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 22,680,634
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 22,488,779
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,158,047
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 17,213,247
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 38,915
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -186,117
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 140,701
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 123,986
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,758,894
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,597,001
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,700,660
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -90,543
D. Usług (účtová grupa 51) 4,229,216
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,598,773
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,540,930
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 938,835
4. Koszty społeczne (527, 528) 119,008
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,409
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 413,553
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 413,553
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 75,749
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 55,260
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 173,816
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,729,885
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,787,758
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 64,969
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6,671
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 6,671
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 58,479
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) -181
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 -43,137
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) -56,762
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) -56,762
O. Walutowe straty (563) -8,062
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 21,687
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 108,106
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,837,991
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 464,575
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,883
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 461,692
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,373,416
Date of updating data: 20.05.2016
Date of updating data: 20.05.2016