Utwórz fakturę

Madal Bal - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 16.10.2015
Basic information
Nazwa firmy Madal Bal
PIN 31380522
TIN 2020349441
Numer VAT SK2020349441
Data utworzenia 04 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Madal Bal
Pod gaštanmi 4F
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 520 790 €
Zysk 104 649 €
Kapitał 7 449 356 €
Kapitał własny 3 320 553 €
Dane kontaktowe
E-mail info@madalbal.sk
witryna internetowa http://www.madalbal.sk
Telefon(y) +421244454261, +421244638452, +421244638453, +421249204759, +421244638451
Nr(y) faksu 0244438451
Date of updating data: 16.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,857,479
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,859,351
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 9,635
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 9,635
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,849,716
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 208,567
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 56,758
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,584,391
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,978,965
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,328,936
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 4,328,936
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,151,661
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,068,500
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,068,500
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 81,324
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,837
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 498,368
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 50,625
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 447,743
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 19,163
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 19,163
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,857,479
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,425,202
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,401
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,401
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,312,513
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,312,513
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 104,649
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,432,277
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,211,822
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 2,203,770
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,009
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 43
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,148,220
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,038,634
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,038,634
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 52,432
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 32,899
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,891
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,364
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 72,235
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 72,235
Date of updating data: 16.10.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,520,790
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 7,462,136
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 45,040
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,700
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,914
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,993,003
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,516,282
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 521,869
D. Usług (účtová grupa 51) 888,706
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 974,188
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 706,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 245,546
4. Koszty społeczne (527, 528) 22,642
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,421
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 45,155
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 45,155
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 8,192
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33,190
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 527,787
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,580,319
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26,239
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 534
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 534
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 25,705
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 400,477
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 12,960
2. Pozostałe koszty (562A) 12,960
O. Walutowe straty (563) 377,677
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,840
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -374,238
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 153,549
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 48,900
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 49,816
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -916
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 104,649
Date of updating data: 16.10.2015
Date of updating data: 16.10.2015