Utwórz fakturę

STRATEGIC SERVICES - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.06.2016
Basic information
Nazwa firmy STRATEGIC SERVICES
PIN 31380883
TIN 2020837049
Numer VAT SK2020837049
Data utworzenia 12 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba STRATEGIC SERVICES
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 575 432 €
Zysk 25 580 €
Kapitał 1 175 124 €
Kapitał własny 50 633 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0911441190, 0915722721
Telefon(y) kom. 0915722721
Date of updating data: 20.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,103,983
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 242,842
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 242,842
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 186,442
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,300
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 47,100
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 861,141
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 379,168
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 369,357
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 369,357
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 7,648
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,163
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 481,973
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,689
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 473,284
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,103,983
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 76,213
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 43,330
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 126,457
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -83,127
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,580
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,027,319
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,027,319
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 693,028
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 693,028
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 805
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 486
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 333,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 451
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 451
Date of updating data: 20.06.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,575,432
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,513,369
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 62,063
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,541,009
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 621,541
D. Usług (účtová grupa 51) 815,657
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 20,370
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 15,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,280
4. Koszty społeczne (527, 528) 90
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 787
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 80,425
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 80,425
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,229
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 34,423
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 76,171
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 18
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 18
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 185
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 185
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -167
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 34,256
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,676
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,676
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 25,580
Date of updating data: 20.06.2016
Date of updating data: 20.06.2016