Utwórz fakturę

HB REAVIS MANAGEMENT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.12.2016
Basic information
Nazwa firmy HB REAVIS MANAGEMENT
PIN 31381120
TIN 2020329982
Numer VAT SK7020000526
Data utworzenia 18 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HB REAVIS MANAGEMENT
Karadžičova 12
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 99 717 538 €
Zysk 2 202 025 €
Kapitał 140 382 432 €
Kapitał własny -13 197 873 €
Dane kontaktowe
E-mail alica.racikova@hbreavis.com
Telefon(y) 0258303030
Date of updating data: 07.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 101,803,735
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 21,058,566
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,621,271
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 553,591
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 34,683
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,400
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 145,429
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,880,168
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 18,437,295
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 8,385
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 5,975
4. Pożyczki podmioty stowarzyszone (066A) - /096A/ 18,249,136
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 28,835
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 144,964
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 78,161,993
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 86,773
8. Podatek odroczony należności (481A) 86,773
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 75,676,597
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 53,001,126
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,528,964
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,009,726
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,462,436
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 22,116,412
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 428,905
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 130,154
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,398,623
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 31,679
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,366,944
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,583,176
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 18,557
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 54,168
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,510,451
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 101,803,735
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,531,891
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 57,858
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 57,858
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -10,791,774
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -10,791,774
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,202,025
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 104,951,674
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 62,133,743
8. Wydane obligacje (473A/-/255A) 62,100,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 33,743
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 12,681,824
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 27,979,517
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 16,903,495
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 61,041
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,842,454
2. Wartość netto kontraktu (316A) 10,366,196
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 22,495
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 444,788
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 111,095
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 131,448
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 273,474
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 273,474
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,883,116
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 5,383,952
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 3,696,098
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 790,249
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 897,605
Date of updating data: 07.12.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 99,717,538
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 99,698,057
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,333
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,148
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 90,575,293
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,288,606
D. Usług (účtová grupa 51) 85,165,008
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,944,948
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,272,199
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 629,011
4. Koszty społeczne (527, 528) 43,738
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 20,345
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,432
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,432
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -60,036
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 209,990
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,142,245
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 12,244,443
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,190,438
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,877,624
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 2,877,617
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,312,814
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,260,361
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 9,911,087
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 8,675,257
2. Pozostałe koszty (562A) 1,235,830
O. Walutowe straty (563) 1,338,004
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,270
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,069,923
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,072,322
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -129,703
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -132,584
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,202,025
Date of updating data: 07.12.2016