Utwórz fakturę

ENERGOPROJEKT SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.02.2016
Basic information
Nazwa firmy ENERGOPROJEKT SLOVAKIA
PIN 31381570
TIN 2020320533
Numer VAT SK2020320533
Data utworzenia 21 październik 1994
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ENERGOPROJEKT SLOVAKIA
Cintorínska 5
94901
Nitra
Financial information
Sprzedaż i dochody 560 662 €
Zysk 28 938 €
Kapitał 655 976 €
Kapitał własny 445 070 €
Dane kontaktowe
E-mail egp@netax.sk
Date of updating data: 25.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 652,131
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 645,988
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 109
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 109
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 404
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 404
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 404
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 239,679
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 232,190
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 232,190
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,380
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 109
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 405,796
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,459
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 403,337
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,143
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,131
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,012
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 652,131
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 461,008
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,190
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,190
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,642
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,642
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 392,238
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 392,238
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,938
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 190,954
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 16,046
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 16,046
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 153,406
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 49,306
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,306
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 46,576
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 18,618
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,761
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 145
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 21,502
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 21,502
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 169
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 169
Date of updating data: 25.02.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 560,662
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 560,662
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 518,902
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,438
D. Usług (účtová grupa 51) 81,431
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 426,555
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 293,183
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 17,208
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 104,241
4. Koszty społeczne (527, 528) 11,923
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 511
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 0
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,967
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 41,760
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 470,793
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 77
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 32
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 32
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 45
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,224
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 0
O. Walutowe straty (563) 708
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,516
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,147
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 37,613
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,675
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,675
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 28,938
Date of updating data: 25.02.2016
Date of updating data: 25.02.2016