Utwórz fakturę

ProMinent Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ProMinent Slovensko
PIN 31381821
TIN 2020334151
Numer VAT SK2020334151
Data utworzenia 28 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ProMinent Slovensko
Roľnícka 21
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 756 403 €
Zysk 334 623 €
Kapitał 3 615 798 €
Kapitał własny 3 046 223 €
Dane kontaktowe
E-mail prominent@prominent.sk
witryna internetowa http://www.prominent.sk
Telefon(y) +421248200111
Nr(y) faksu 0243711030
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,370,661
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,363,315
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,363,315
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 995,295
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 271,102
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 96,918
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,987,321
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 279,874
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 279,874
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,612
8. Podatek odroczony należności (481A) 1,612
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,582,195
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,466,465
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 149,600
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,316,865
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 115,730
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,123,640
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,320
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,122,320
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 20,025
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 20,025
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,370,661
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,180,846
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 241,287
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 241,287
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 82
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 24,129
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 24,129
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 2,580,725
2. Inne fundusze (427, 42X) 2,580,725
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 334,623
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,189,815
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 13,920
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 13,920
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 46,536
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 46,536
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,026,959
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 670,864
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 320,617
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 350,247
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 166,672
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 38,726
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 150,697
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 102,400
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 102,400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,653,615
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,756,403
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,350,650
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 302,965
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 90,437
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,351
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,320,760
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,205,040
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 62,667
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 7,450
D. Usług (účtová grupa 51) 155,055
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 706,028
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 576,678
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 122,334
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,016
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 12,874
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 78,874
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 78,874
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 77,735
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -24,373
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39,410
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 435,643
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,223,403
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,673
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 482
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 482
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 14,191
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 20,198
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1
2. Pozostałe koszty (562A) 1
O. Walutowe straty (563) 10,211
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,986
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,525
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 430,118
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 95,495
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 97,952
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,457
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 334,623
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015