Utwórz fakturę

SMARTRENDS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.12.2015
Basic information
Nazwa firmy SMARTRENDS
PIN 31382606
Data utworzenia 09 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SMARTRENDS
A. Hlinku 892
95131
Močenok
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 456 374 €
Zysk 86 117 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421903439512
Telefon(y) kom. +421903439512
Date of updating data: 03.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,534,104
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,316,220
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 618,511
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 618,511
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,697,709
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,697,709
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,891,645
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 31,394
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 31,394
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 114,467
8. Podatek odroczony należności (481A) 114,467
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,742,894
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,494,399
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,494,399
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 67,082
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 181,413
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,890
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,459
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 431
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,326,239
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 29,265
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,296,974
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,534,104
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,164,350
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,000,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,000,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 95,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 95,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -16,767
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -16,767
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 86,117
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,566,640
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 657,996
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 290,810
8. Wydane obligacje (473A/-/255A) 366,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,186
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 1,200,088
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,014,860
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,740,814
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,740,814
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 59,407
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 37,873
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,997
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 161,769
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 18,121
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 18,121
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 675,575
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 803,114
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 803,114
Date of updating data: 03.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,457,041
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,456,374
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 351,806
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,527,553
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 61,591
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 515,424
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,288,274
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 290,288
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,385,867
D. Usług (účtová grupa 51) 1,663,424
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,229,224
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 899,845
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 291,695
4. Koszty społeczne (527, 528) 37,684
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 489
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 656,627
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 656,627
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 53,591
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,764
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 168,100
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,539,780
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 666
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 49
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 49
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 617
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 83,891
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 51,687
2. Pozostałe koszty (562A) 51,687
O. Walutowe straty (563) 5,116
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 27,088
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -83,225
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 84,875
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -1,242
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 58,782
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -60,024
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 86,117
Date of updating data: 03.12.2015
Date of updating data: 03.12.2015