Utwórz fakturę

SUMA Consulting - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SUMA Consulting
PIN 31382614
TIN 2020303681
Numer VAT SK2020303681
Data utworzenia 28 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SUMA Consulting
Černyševského 12
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 646 662 €
Zysk 72 641 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252962750, +421262410701
Nr(y) faksu 0262410701
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 725,610
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 378,211
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 378,211
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 8,410
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 360,072
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,143
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 586
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 343,604
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 345
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 345
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 174,259
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 102,373
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,373
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 71,886
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 169,000
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 39,639
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 129,361
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,795
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,674
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 121
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 725,610
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 181,453
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 21,019
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 800
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 800
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 78,993
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 78,993
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 72,641
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 544,157
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 40
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 40
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 533,874
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,640
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,640
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 481,309
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,599
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,874
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 36,452
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,243
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,243
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 643,696
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 646,662
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,698
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 641,998
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,965
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 488,830
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,206
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,937
D. Usług (účtová grupa 51) 42,940
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 193,686
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 139,391
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 47,014
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,281
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,776
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 32,126
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 32,126
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 200,159
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 157,832
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 582,613
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 13
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,175
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 419
2. Pozostałe koszty (562A) 419
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,756
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,162
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 150,670
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 78,029
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 78,029
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 72,641
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015