Utwórz fakturę

TATRA UNITED CORPORATION - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.01.2017
Basic information
Nazwa firmy TATRA UNITED CORPORATION
PIN 31382711
TIN 2020303637
Numer VAT SK2020303637
Data utworzenia 11 listopad 1994
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba TATRA UNITED CORPORATION
Námestie 1.
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 581 230 €
Zysk -2 017 501 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.tatraunited.sk
Telefon(y) kom. +421911999950, +421911838857
Nr(y) faksu 0259272135
Date of updating data: 23.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 34,361,601
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 33,104,166
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,594,256
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,872
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 2,591,384
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 28,375,325
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 8,806,925
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 19,147,015
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 146,867
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 128,176
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 38,067
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 90,775
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 17,500
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,134,585
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 2,134,585
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,075,897
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 63,966
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 58,328
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 5,638
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 277,401
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 260,394
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,416
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 212,978
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 17,007
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 734,530
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 23,753
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 710,777
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 181,538
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 160,245
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 10,123
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 11,170
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 34,361,601
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,671,884
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 10,900,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 10,900,000
A.II. Składki (412) 648,699
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,683,026
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,977,566
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,977,566
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 3,479,038
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 1,770,413
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 1,708,625
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 9,001,056
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,001,056
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,017,501
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,678,096
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 246,707
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 20,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 16,242
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 210,465
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,347,132
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 332,129
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 499
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 331,630
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,700,470
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 83,478
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 51,425
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 47,330
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 132,300
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 84,257
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 79,657
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,600
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 11,621
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 5,334
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 6,287
Date of updating data: 23.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,359,348
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,581,230
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 33,652
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,325,753
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 14,379
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,172,409
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35,037
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,605,516
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 19,298
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,291,040
D. Usług (účtová grupa 51) 996,128
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,786,280
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,308,470
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 439,789
4. Koszty społeczne (527, 528) 38,021
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 220,777
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,227,580
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,227,580
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,026,040
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,531
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36,842
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,024,286
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,067,318
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 91
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 56
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 56
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 33
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,548
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 332
2. Pozostałe koszty (562A) 332
O. Walutowe straty (563) 78
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,138
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,457
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,027,743
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -10,242
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -13,123
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,017,501
Date of updating data: 23.01.2017
Date of updating data: 23.01.2017