Utwórz fakturę

RVR Afinis - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.05.2016
Basic information
Nazwa firmy RVR Afinis
PIN 31383378
Data utworzenia 11 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RVR Afinis
Žitná 1
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 869 394 €
Zysk 47 593 €
Dane kontaktowe
E-mail afinis@afinis.sk
witryna internetowa http://www.afinis.sk;http://www.tesnenia.sk
Telefon(y) +421249104820, +421249104824
Nr(y) faksu 0244872868
Date of updating data: 25.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,308,906
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 581,217
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 581,217
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 98,802
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 235,270
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 247,145
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 720,435
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 363,039
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 460
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 362,579
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,140
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,140
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 327,180
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 322,415
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 322,415
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,765
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 29,076
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 277
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 28,799
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,254
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 6,502
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 752
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,308,906
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 455,564
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 401,680
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 401,680
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 200,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,942
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,942
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -200,651
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -200,651
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 47,593
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 713,641
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 86,093
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,440
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 77,707
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 2,946
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 202,942
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 407,716
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 246,430
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 246,430
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 91,340
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 36,981
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,785
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 180
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 16,890
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 16,890
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 139,701
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 1,340
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 138,361
Date of updating data: 25.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,811,276
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,869,394
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,030,103
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 771,549
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,624
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 18,629
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,767
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,722
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,776,101
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,365,876
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 340,331
D. Usług (účtová grupa 51) 283,580
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 600,071
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 438,590
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 147,861
4. Koszty społeczne (527, 528) 13,620
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 12,720
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 124,194
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 124,194
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49,329
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 93,293
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 840,118
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 49
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 42
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 18,888
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 9,933
2. Pozostałe koszty (562A) 9,933
O. Walutowe straty (563) 2,402
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,553
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -18,839
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 74,454
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 26,861
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 27,882
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,021
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 47,593
Date of updating data: 25.05.2016