Utwórz fakturę

BEZ TRANSFORMÁTORY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.10.2016
Basic information
Nazwa firmy BEZ TRANSFORMÁTORY
PIN 31383475
TIN 2020337462
Numer VAT SK2020337462
Data utworzenia 21 listopad 1994
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba BEZ TRANSFORMÁTORY
Rybničná 40
83554
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 22 178 167 €
Zysk -424 910 €
Kapitał 32 462 451 €
Kapitał własny 15 455 838 €
Dane kontaktowe
E-mail bez.or@bez.sk
Telefon(y) 0249595713, 0249611200, 0249611314, 0249611404
Date of updating data: 06.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 35,717,202
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 17,666,052
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 151,240
A.I.1. Капитализированные koszty rozwoju (012) - /072, 091A/ 54,642
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 93,598
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 3,000
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,959,302
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,423,612
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,213,715
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,108,090
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 74,207
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 126,503
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 13,175
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 9,555,510
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 6,647,175
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 52
4. Pożyczki podmioty stowarzyszone (066A) - /096A/ 549,994
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 1,991,621
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 366,668
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 17,994,419
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 8,167,430
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,226,273
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 1,362,832
3. Produkty (123) - /194/ 1,651,350
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,917,190
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 9,785
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,424,789
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 1,933,016
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,933,016
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 445,422
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,050
8. Podatek odroczony należności (481A) 45,301
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,898,016
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,523,528
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 129,124
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,394,404
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 1,227,404
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 93,463
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 53,621
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 504,184
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,219
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 501,965
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 56,731
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 56,731
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 35,717,202
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,611,262
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 14,986,082
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 14,986,082
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 357,148
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 357,148
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,181
2. Inne fundusze (427, 42X) 1,181
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 418,673
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 418,673
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,726,912
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,726,912
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -424,910
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 21,828,677
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 266,871
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 7,484
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 10,751
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 248,636
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 241,368
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 241,368
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 1,068,994
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 11,476,843
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,950,691
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,662,498
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,288,193
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,307,520
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 838,031
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 200,170
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 127,678
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,011
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,742
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 331,504
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 98,621
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 232,883
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,443,097
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 277,263
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 211,517
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 65,746
Date of updating data: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 20,130,506
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 22,178,167
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,953,881
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 16,827,993
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,348,632
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 1,616,970
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 100,137
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 166,348
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 164,206
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,490,357
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,787,364
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,862,225
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -57,542
D. Usług (účtová grupa 51) 2,188,869
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,490,273
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,211,678
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 15,933
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,109,903
4. Koszty społeczne (527, 528) 152,759
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 160,444
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 819,127
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 844,127
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -25,000
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 13,544
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -63,023
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 289,076
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -312,190
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,066,697
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 372,062
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 72,110
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 48,795
2. Dochód z papierów wartościowych i udziałów w соразмерных udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (665) 23,315
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 251
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 251
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 292,538
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 7,163
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 580,998
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 200,458
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 49,453
2. Pozostałe koszty (562A) 151,005
O. Walutowe straty (563) 304,537
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 76,003
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -208,936
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -521,126
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -96,216
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,901
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -99,117
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -424,910
Date of updating data: 06.10.2016
Date of updating data: 06.10.2016