Utwórz fakturę

HB REM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.12.2016
Basic information
Nazwa firmy HB REM
PIN 31383823
TIN 2020320720
Numer VAT SK2020320720
Data utworzenia 23 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HB REM
Karadžičova 12
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 729 076 €
Zysk -12 614 €
Kapitał 5 428 562 €
Kapitał własny 4 306 777 €
Date of updating data: 07.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,588,136
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,866,594
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 221,599
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 221,599
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,498,816
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,595
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,461,260
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 31,961
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 146,179
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 146,179
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,530,743
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,524,672
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,493,382
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,293,456
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 199,926
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,991
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 18,299
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,006,071
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 28,033
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 978,038
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 190,799
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 92,172
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 98,627
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,588,136
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,284,131
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,013,604
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 2,452,195
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 2,452,195
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -176,357
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,015,270
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,191,627
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,614
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 303,964
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,608
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,608
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 274,725
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 184,428
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,595
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 171,833
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,135
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,704
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 73,458
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 26,109
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 9,609
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 16,500
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,522
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 41
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 41
Date of updating data: 07.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,421,349
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,729,076
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,421,349
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 266,881
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40,846
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,747,737
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 238,656
D. Usług (účtová grupa 51) 1,028,898
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 239,297
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 174,514
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 57,556
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,227
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 22,001
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 847,221
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 847,221
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 247,887
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 13,971
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 109,806
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -18,661
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,153,795
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,769
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10,756
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10,756
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 13
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,659
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 681
2. Pozostałe koszty (562A) 681
O. Walutowe straty (563) 273
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 705
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 9,110
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -9,551
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,063
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,063
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -12,614
Date of updating data: 07.12.2016
Date of updating data: 07.12.2016