Utwórz fakturę

Schachermayer - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.12.2016
Basic information
Nazwa firmy Schachermayer
PIN 31383858
TIN 2020334206
Numer VAT SK2020334206
Data utworzenia 28 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Schachermayer
Pestovateľská 12
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 036 083 €
Zysk -146 184 €
Kapitał 2 745 929 €
Kapitał własny 2 076 758 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421248202715, +421248202716
Telefon(y) kom. +421910903522
Nr(y) faksu 0248202730
Date of updating data: 13.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,709,040
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,565,346
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,565,346
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 768,490
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 660,856
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 136,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,135,135
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 362,716
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 362,716
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 929
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 929
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 929
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 405,841
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 404,675
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 941
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 403,734
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 33
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,133
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 365,649
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,875
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 362,774
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,559
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,559
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,709,040
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,703,749
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 597,491
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 597,491
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 68,248
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 59,915
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 59,915
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,124,279
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,124,279
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -146,184
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,005,080
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 67,593
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 539
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 67,054
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 8,418
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 8,418
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 896,220
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 705,068
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 543,026
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 162,042
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 49,487
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 26,668
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 79,883
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35,114
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 32,849
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 13,489
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 19,360
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 211
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 211
Date of updating data: 13.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,991,756
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,036,083
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,919,533
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 72,223
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 9,646
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,681
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,169,356
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,584,477
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 96,964
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 40,838
D. Usług (účtová grupa 51) 522,140
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 777,492
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 555,034
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 192,864
4. Koszty społeczne (527, 528) 29,594
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 22,477
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 72,372
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 72,372
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4,711
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 47,885
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -133,273
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 747,337
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 381
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 40
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 40
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 311
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 30
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,405
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,548
2. Pozostałe koszty (562A) 4,548
O. Walutowe straty (563) 416
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,441
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,024
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -143,297
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,887
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,887
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -146,184
Date of updating data: 13.12.2016
Date of updating data: 13.12.2016