Utwórz fakturę

BHF Environmental - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.02.2016
Basic information
Nazwa firmy BHF Environmental
PIN 31384331
TIN 2020320797
Numer VAT SK2020320797
Data utworzenia 28 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BHF Environmental
Dúbravská cesta 9
84237
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 423 042 €
Zysk 61 880 €
Kapitał 149 582 €
Kapitał własny 74 857 €
Dane kontaktowe
E-mail bhf@bhf.sk
Telefon(y) 0254774689, 0254792287, 0903406044, 0903406050
Nr(y) faksu 0254774689
Date of updating data: 02.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 189,576
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 17,728
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 17,728
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,728
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 170,622
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 7,558
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 7,558
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 4,608
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 4,608
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,608
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 113,150
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 112,598
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 112,598
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 15
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 537
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 45,306
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 515
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 44,791
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,226
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,226
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 189,576
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 136,737
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,641
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,641
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,395
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,395
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 65,821
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 104,052
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -38,231
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 61,880
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 52,508
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,560
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 498
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 8,062
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 38,582
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 317
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 317
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 12,596
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,182
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,742
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,745
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,366
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,366
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 331
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 331
Date of updating data: 02.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 422,535
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 423,042
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 366,610
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 55,925
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 507
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 345,486
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,308
D. Usług (účtová grupa 51) 119,867
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 151,279
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 111,638
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 37,472
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,169
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 368
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,075
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,075
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 27,504
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,085
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 77,556
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 232,435
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,220
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5,208
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,551
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 81
2. Pozostałe koszty (562A) 81
O. Walutowe straty (563) 1,642
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,828
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -331
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 77,225
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 15,345
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 15,345
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 61,880
Date of updating data: 02.02.2016
Date of updating data: 02.02.2016