Utwórz fakturę

MEDIAPRESS Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.08.2016
Basic information
Nazwa firmy MEDIAPRESS Bratislava
PIN 31384421
TIN 2020354006
Numer VAT SK2020354006
Data utworzenia 06 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MEDIAPRESS Bratislava
Stará Vajnorská 9
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 36 953 437 €
Zysk 9 335 €
Kapitał 6 419 037 €
Kapitał własny 55 703 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0232779412, 0244441026, 0252634557, 0252920935, 0252961115, 0254775469, 0262319785, 0267287128, 0232
Date of updating data: 11.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,618,647
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,197,440
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,197,440
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,903
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 865,769
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 329,768
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,794,254
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,414,937
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,063
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,412,874
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 174,604
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 174,604
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 174,604
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,851,913
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 851,712
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 235,192
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 616,520
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,000,201
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 352,800
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 21,632
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 331,168
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 626,953
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 10,892
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 69,008
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 547,053
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,618,647
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 75,454
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 14,838
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 14,838
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,484
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,484
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 49,797
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 53,204
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,407
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,335
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,423,387
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 131,321
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 46,192
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 12,279
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 72,850
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,227,504
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,863,117
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,508,469
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 354,648
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,112,601
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 103,408
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 69,736
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 75,606
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,036
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 64,562
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 60,312
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,250
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 119,806
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 119,595
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 211
Date of updating data: 11.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 36,921,415
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 36,953,437
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 35,414,490
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,506,925
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) -12,252
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44,274
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,767,539
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 31,197,384
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 274,184
D. Usług (účtová grupa 51) 2,285,724
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,666,868
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,929,349
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 641,152
4. Koszty społeczne (527, 528) 96,367
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,340
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 116,282
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 116,282
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 28,136
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 189,621
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 185,898
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,164,123
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,019
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,019
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,019
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 151,762
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 22,120
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 22,058
2. Pozostałe koszty (562A) 62
O. Walutowe straty (563) 13
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 129,629
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -148,743
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 37,155
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 27,820
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 32,029
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -4,209
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,335
Date of updating data: 11.08.2016
Date of updating data: 11.08.2016