Utwórz fakturę

EDAS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EDAS
PIN 31384609
TIN 2020342533
Numer VAT SK2020342533
Data utworzenia 06 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EDAS
Nám. A. Hlinku 1
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 903 567 €
Zysk 333 007 €
Kapitał 1 899 355 €
Kapitał własny 1 149 751 €
Dane kontaktowe
E-mail info@edas.sk
Telefon(y) 0244873604
Nr(y) faksu 0244886175
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,379,432
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 88,413
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,000
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 3,000
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,413
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,413
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 80,000
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 80,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,280,601
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 143,579
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 130,150
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 130,150
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 91
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 13,338
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 852,022
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 852,022
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 285,000
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 584
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 284,416
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,418
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 415
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 10,003
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,379,432
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,182,759
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 58,412
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 58,412
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 11,600
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 11,600
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 779,740
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 779,740
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 333,007
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 196,323
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,769
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,769
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 190,763
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 39,207
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39,207
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 91,085
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 33,317
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,606
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,548
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 791
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 791
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 350
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 350
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 891,957
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 903,567
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 891,957
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,110
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 600,001
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,152
D. Usług (účtová grupa 51) 447,847
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 117,351
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 66,759
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 47,390
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,202
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 359
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,460
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,460
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -20,621
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34,453
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 303,566
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 431,958
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 102,747
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 99,000
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 99,000
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 3,704
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 3,704
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 43
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 43
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,199
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,199
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 101,548
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 405,114
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 72,107
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 72,107
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 333,007
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015