Utwórz fakturę

Bentota - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.12.2015
Basic information
Nazwa firmy Bentota
PIN 31384773
Data utworzenia 09 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Bentota
Tallerova 4
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 151 101 €
Zysk -30 006 €
Kapitał 173 348 €
Kapitał własny 35 583 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.corcomint.sk
Nr(y) faksu 0244458297
Date of updating data: 09.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 84,026
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 720
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 720
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 720
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 83,197
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 37,909
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 6
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 37,903
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 42,122
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 42,034
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,034
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 88
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,166
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,069
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,097
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 109
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 109
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 84,026
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,577
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 16,491
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 791
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 791
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 19,462
2. Inne fundusze (427, 42X) 19,462
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,800
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -7,800
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30,006
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 78,449
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,142
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,142
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 76,096
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 34,860
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,860
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 31,864
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,491
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 994
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,887
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,211
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,211
Date of updating data: 09.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 137,051
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 151,101
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 135,424
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,627
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,501
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,549
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 178,005
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 104,045
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,557
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -2,672
D. Usług (účtová grupa 51) 19,817
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 27,394
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 20,468
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,579
4. Koszty społeczne (527, 528) 347
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 764
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,606
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,606
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 7,809
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,685
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -26,904
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,304
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 20
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,162
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 591
2. Pozostałe koszty (562A) 591
O. Walutowe straty (563) 936
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 635
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,142
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -29,046
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -30,006
Date of updating data: 09.12.2015
Date of updating data: 09.12.2015