Utwórz fakturę

Národný holdingový fond - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.06.2016
Basic information
Nazwa firmy Národný holdingový fond
PIN 31384943
TIN 2020397401
Numer VAT SK2020397401
Data utworzenia 13 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Národný holdingový fond
Karadžičova 2
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 78 926 €
Zysk -458 940 €
Kapitał 40 553 417 €
Kapitał własny 40 425 136 €
Dane kontaktowe
E-mail fondfondov@fondfondov.sk
Telefon(y) 0238102440
Date of updating data: 29.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 46,544,994
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 44,947,672
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 5,572
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 5,572
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 44,942,100
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 44,813,579
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 108,521
4. Pożyczki podmioty stowarzyszone (066A) - /096A/ 20,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,596,699
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 271,979
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,755
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,755
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 407
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 267,817
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,324,720
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 387
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,324,333
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 623
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 623
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 46,544,994
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 45,965,176
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,296,886
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,296,886
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 72,235,649
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 10,488
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 10,488
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -10,799,098
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -10,799,098
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -16,319,809
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 50,901
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -16,370,710
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -458,940
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 579,073
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 404
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 404
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 570,883
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 98,532
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 98,532
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 51,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,108
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,802
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,734
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 400,707
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,612
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 612
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 7,000
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 174
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 745
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 745
Date of updating data: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 18,230
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 78,926
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 18,230
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 60,696
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,628,707
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,276
D. Usług (účtová grupa 51) 116,295
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 220,971
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 142,740
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 21,600
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 55,124
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,507
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 648
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,797
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,797
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,270,873
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,847
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,549,781
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -104,341
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 94,965
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 76,292
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 18,673
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 18,567
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 106
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 -1,019,250
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 520,907
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) -1,544,461
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2
2. Pozostałe koszty (562A) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,302
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,114,215
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -435,566
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 23,374
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 979
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 22,395
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -458,940
Date of updating data: 29.06.2016
Date of updating data: 29.06.2016