Utwórz fakturę

bx Abwicklungsgesellschaft SR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 16.09.2016
Basic information
Nazwa firmy bx Abwicklungsgesellschaft SR
Stan W likwidacji
PIN 31384978
TIN 2020304055
Data utworzenia 08 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba bx Abwicklungsgesellschaft SR
Hodonínska 25
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 137 647 080 €
Zysk -8 554 104 €
Kapitał 66 547 115 €
Kapitał własny 43 508 223 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0250102311, 0250102312, 0258100256, 0258100257, 0258100258, 0269201312, 0269201313, 0269201314, 0326
Nr(y) faksu 0248278100
Date of updating data: 16.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 40,962,117
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,892,429
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,157,907
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,109,603
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 48,304
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 734,522
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 734,522
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 39,067,208
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 38,642,592
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 38,129,957
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,943
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,093,014
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 279,636
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 218,549
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 14,450
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 424,616
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 17,714
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 406,902
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,480
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,480
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 40,962,117
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,789,661
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 481,312
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 481,312
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,836,344
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 181,254
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 181,254
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -1,463,000
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -1,463,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 33,307,855
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 33,307,855
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,554,104
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,170,422
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 22,191
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,464
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 17,727
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 18,000
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 18,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 12,798,329
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,767,578
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,767,578
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 6,412,607
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 401,345
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 91,875
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 119,941
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,983
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 100,580
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 100,580
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,231,322
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,034
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 2,034
Date of updating data: 16.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 94,353,479
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 137,647,080
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 94,167,000
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 186,478
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 25,239,546
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,054,056
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 144,887,784
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 74,887,824
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,381,393
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -1,359,401
D. Usług (účtová grupa 51) 23,897,512
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,893,262
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,945,563
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,600,131
4. Koszty społeczne (527, 528) 347,568
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 151,953
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,466,999
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,466,999
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 17,662,694
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 52,560
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,852,988
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -7,240,704
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -5,453,850
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,204
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7,212
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 6,572
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 640
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,992
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 636,816
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 79,487
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 14,516
2. Pozostałe koszty (562A) 64,971
O. Walutowe straty (563) 150,284
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 407,045
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -626,612
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -7,867,316
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 686,788
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,001
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 683,787
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -8,554,104
Date of updating data: 16.09.2016
Date of updating data: 16.09.2016