Utwórz fakturę

bx Abwicklungsgesellschaft SR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.01.2017
Basic information
Nazwa firmy bx Abwicklungsgesellschaft SR
Stan W likwidacji
PIN 31384978
TIN 2020304055
Data utworzenia 08 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba bx Abwicklungsgesellschaft SR
Tomášikova 50/E
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 190 585 €
Zysk -1 166 093 €
Kapitał 66 547 115 €
Kapitał własny 43 508 223 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0250102311, 0250102312, 0258100256, 0258100257, 0258100258, 0269201312, 0269201313, 0269201314, 0326
Nr(y) faksu 0248278100
Date of updating data: 11.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,692,161
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,096,135
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,071,613
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,045,998
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 25,615
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,024,522
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,024,522
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,495,588
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 801,001
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 765,189
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 765,189
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,162
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 14,650
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 694,587
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,321
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 685,266
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 100,438
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 28,030
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 72,408
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,692,161
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,938,546
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 481,312
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 481,312
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,436,344
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 181,254
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 181,254
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -1,463,000
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -1,463,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 468,729
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 468,729
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,166,093
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,753,453
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 50,906
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,491
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 48,415
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,694,398
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 331,306
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 331,306
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 120
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,341,835
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,585
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,976
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,266
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,310
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,149
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,674
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,475
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 162
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 162
Date of updating data: 11.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) -6,020
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 190,585
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) -9,604
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,584
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 21,712
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 174,893
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,247,920
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 11,729
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 20,372
D. Usług (účtová grupa 51) 206,176
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 853,964
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 751,390
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 98,751
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,823
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 27,469
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 82,377
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 82,377
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,917
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -124,164
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 166,080
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,057,335
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -244,297
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31,686
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 31,686
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 31,594
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 92
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,320
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 17,044
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 11,026
2. Pozostałe koszty (562A) 6,018
O. Walutowe straty (563) 1,123
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,153
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 12,366
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,044,969
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 121,124
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 90,436
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 30,688
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,166,093
Date of updating data: 11.01.2017
Date of updating data: 11.01.2017