Utwórz fakturę

Centire Research - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Centire Research
PIN 31384986
TIN 2020353940
Numer VAT SK2020353940
Data utworzenia 14 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Centire Research
Záhradnícka 72
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 679 987 €
Zysk 953 €
Kapitał 583 661 €
Kapitał własny 10 546 €
Dane kontaktowe
E-mail fakturacia@centire.com
Telefon(y) 0250109800
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 527,002
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,262
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,262
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,262
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 517,640
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 13,912
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 15
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 13,897
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 355,287
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 600
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 600
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 331,109
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 23,578
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 148,441
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 148,441
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 100
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 100
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 527,002
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,499
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 604
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 604
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,303
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,041
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -738
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 953
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 515,503
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 482
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 482
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 509,133
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 297,235
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 297,235
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 174,600
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 19,559
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 13,069
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,668
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,888
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,888
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 683,647
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 679,987
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 382,621
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 297,366
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 679,210
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,761
D. Usług (účtová grupa 51) 173,910
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 497,588
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 363,931
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 124,403
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,254
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,322
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,322
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,474
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 777
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 206,950
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,659
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,659
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,659
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 601
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 449
2. Pozostałe koszty (562A) 449
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 152
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 3,058
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,835
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 953
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015