Utwórz fakturę

SLOVAKIA MEDICAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.01.2016
Basic information
Nazwa firmy SLOVAKIA MEDICAL
PIN 31385265
TIN 2020304154
Numer VAT SK2020304154
Data utworzenia 13 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOVAKIA MEDICAL
L. Dérera 3
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 224 134 €
Zysk 2 444 378 €
Kapitał 7 266 211 €
Kapitał własny 2 081 132 €
Dane kontaktowe
E-mail office@slovakiamedical.sk
Telefon(y) 0254777829, 0254793609, 00254777829
Nr(y) faksu 0254793609
Date of updating data: 18.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,489,652
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,207
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,207
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,207
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,472,439
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 741,683
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 78
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 741,605
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 10,034
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 1,328
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,328
8. Podatek odroczony należności (481A) 8,706
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,634,508
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,610,008
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,610,008
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 24,500
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 86,214
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 584
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 85,630
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 14,006
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 14,006
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,489,652
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,457,734
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 6,053
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,053
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,444,378
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,031,918
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 417
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 222
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 195
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,027,654
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 669,883
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 669,883
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,188,716
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,691
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,349
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 146,015
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,847
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,847
Date of updating data: 18.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 8,224,143
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,224,134
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 8,181,503
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 39,528
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,667
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 436
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,020,179
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,128,620
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 22,092
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 13,603
D. Usług (účtová grupa 51) 295,489
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 310,038
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 237,128
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 70,524
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,386
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,471
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 651
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 651
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 224,523
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,692
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,203,955
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,761,227
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,346
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3,337
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 59,417
O. Walutowe straty (563) 54,892
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,525
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -56,071
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,147,884
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 703,506
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 706,499
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,993
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,444,378
Date of updating data: 18.01.2016
Date of updating data: 18.01.2016