Utwórz fakturę

PERIX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.09.2015
Basic information
Nazwa firmy PERIX
PIN 31385354
TIN 2020821396
Numer VAT SK2020821396
Data utworzenia 20 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PERIX
Slovinská 23
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 004 302 €
Zysk -47 429 €
Kapitał 1 684 824 €
Kapitał własny 591 178 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911331446
Date of updating data: 17.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,662,589
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 433,268
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 77,689
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 73,329
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 4,360
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 355,579
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 101,838
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 253,741
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,220,047
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 22
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 22
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 684,881
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 684,881
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 684,881
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,535,144
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 427,309
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,107,835
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,274
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 787
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 8,487
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,662,589
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 543,749
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 331,939
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 331,939
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 86,304
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 172,935
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 203,022
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -30,087
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -47,429
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,118,840
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,217
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,217
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,098,310
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,423,369
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,423,369
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 614,314
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 24,230
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 15,546
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,851
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 17,313
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 17,313
Date of updating data: 17.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,746,172
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,004,302
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,746,172
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,850
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 255,280
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,036,878
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 77,198
D. Usług (účtová grupa 51) 4,580,185
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 467,058
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 344,448
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 118,336
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,274
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,654,783
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 214,137
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 214,137
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,950
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 14,543
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27,024
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -32,576
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,088,789
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23,787
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6,387
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6,387
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 17,400
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,620
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 467
2. Pozostałe koszty (562A) 467
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,153
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 15,167
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -17,409
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 30,020
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 30,020
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -47,429
Date of updating data: 17.09.2015
Date of updating data: 17.09.2015