Utwórz fakturę

DITEC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.06.2016
Basic information
Nazwa firmy DITEC
PIN 31385401
TIN 2020304198
Numer VAT SK2020304198
Data utworzenia 01 styczeń 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba DITEC
Plynárenská 7/C
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 28 886 460 €
Zysk 1 639 261 €
Kapitał 21 565 068 €
Kapitał własny 6 014 230 €
Dane kontaktowe
E-mail ditec@ditec.sk
Telefon(y) 0258222222, 0258222888
Nr(y) faksu 0258222777, 0258222505
Date of updating data: 02.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 18,613,393
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,276,846
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,645
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 3,645
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 693,893
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 7,752
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 674,652
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 11,250
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 239
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,579,308
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,579,308
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 14,815,917
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 67,411
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,363
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 65,048
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 239,257
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 239,257
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 239,257
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,478,268
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,057,779
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,057,779
2. Wartość netto kontraktu (316A) 176,189
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 39,210
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 205,090
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,030,981
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,041
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,021,940
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,520,630
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 380,392
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,131,350
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 8,888
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 18,613,393
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,812,061
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 34,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 34,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,800
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,800
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 786,933
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 786,933
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,345,067
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,345,067
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,639,261
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,937,996
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 101,847
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,740
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 91,297
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 3,810
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 11,439,260
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,292,806
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,292,806
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,923,168
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 497,518
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 181,245
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 433,958
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 110,565
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 395,782
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 395,782
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,107
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 863,336
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,450
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 223,787
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 638,099
Date of updating data: 02.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 28,444,161
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 28,886,460
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,207,835
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 22,236,326
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 85,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 356,799
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,324,216
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,738,541
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 527,572
D. Usług (účtová grupa 51) 15,709,157
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,652,821
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,278,481
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,265,549
4. Koszty społeczne (527, 528) 108,791
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,142
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 375,480
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 375,480
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 309,503
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,562,244
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,468,891
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 533,031
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 375,999
2. Dochód z papierów wartościowych i udziałów w соразмерных udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (665) 375,999
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 30,650
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 30,650
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 126,382
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 78,163
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 13,498
2. Pozostałe koszty (562A) 13,498
O. Walutowe straty (563) 54,593
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,072
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 454,868
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,017,112
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 377,851
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 368,426
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 9,425
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,639,261
Date of updating data: 02.06.2016
Date of updating data: 02.06.2016