Utwórz fakturę

FARMA HATE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.08.2016
Basic information
Nazwa firmy FARMA HATE
PIN 31385508
TIN 2020321017
Numer VAT SK2020321017
Data utworzenia 19 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FARMA HATE
03843
Rybníky Kláštor pod Znievom
Financial information
Sprzedaż i dochody 376 167 €
Zysk 1 953 €
Kapitał 228 348 €
Kapitał własny 46 881 €
Date of updating data: 17.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 34,568
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 34,568
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 25,144
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 312,377
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 69,513
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 506
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,530
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 346,945
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 50,881
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 172,609
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 172,609
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -123,681
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,953
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 296,064
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 138,269
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 152,058
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 142,014
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 6,963
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,789
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 292
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,737
Date of updating data: 17.08.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 376,167
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 219,517
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 59,009
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 53,301
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 44,292
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 365,106
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 145,624
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 38,853
C. Usług (účtová grupa 51) 59,751
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 72,052
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,235
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 8,590
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 37,947
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,054
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 11,061
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 87,599
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 8,148
M. Koszty oprocentowania (562) 7,765
N. Walutowe straty (563) 34
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 349
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -8,148
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,913
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,953
Date of updating data: 17.08.2016
Date of updating data: 17.08.2016