Utwórz fakturę

SLOVNAFT TRANS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.01.2017
Basic information
Nazwa firmy SLOVNAFT TRANS
PIN 31385915
TIN 2020330114
Numer VAT SK2020330114
Data utworzenia 01 styczeń 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba SLOVNAFT TRANS
82420
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 223 472 €
Zysk -229 763 €
Kapitał 5 539 194 €
Kapitał własny 3 877 573 €
Dane kontaktowe
E-mail erika.kosiciarova@trans.slovnaft.sk
Telefon(y) 0240200201, 0240200209, 0240200211, 0517482301, 0245520042
Nr(y) faksu 0240200208, 0245243041
Date of updating data: 18.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,587,337
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,347,241
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,347,241
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 8,064
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,062,917
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 276,260
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,239,341
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 44,551
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 44,551
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 600
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 600
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,549,969
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,416,887
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,409,099
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,788
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 115,752
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 17,330
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 644,221
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,104
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 642,117
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 755
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 755
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,587,337
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,029,744
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,048,573
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,048,573
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 409,715
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 409,715
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,410,075
2. Inne fundusze (427, 42X) 1,410,075
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 391,144
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 391,144
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -229,763
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,557,593
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 124,612
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,152
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 121,460
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 338,178
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 338,178
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,571,438
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,254,943
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 220,341
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,034,602
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 170,761
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 116,271
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,444
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,019
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 523,365
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 123,564
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 399,801
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 18.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 9,093,717
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,223,472
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,093,717
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 15,543
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 114,212
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,388,065
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,836,268
D. Usług (účtová grupa 51) 2,070,912
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,883,759
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,539,403
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 950,917
4. Koszty społeczne (527, 528) 393,439
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 701,932
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 788,792
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 788,792
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,164
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 102,238
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -164,593
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,186,537
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 709
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 660
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 660
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 49
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 451
O. Walutowe straty (563) 182
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 269
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 258
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -164,335
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 65,428
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,005
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 62,423
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -229,763
Date of updating data: 18.01.2017
Date of updating data: 18.01.2017