Utwórz fakturę

TRANSCOM TECHNIK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.11.2016
Basic information
Nazwa firmy TRANSCOM TECHNIK
PIN 31386547
TIN 2020354116
Numer VAT SK2020354116
Data utworzenia 10 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRANSCOM TECHNIK
Bojnická 18
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 021 286 €
Zysk 356 461 €
Kapitał 1 017 549 €
Kapitał własny 279 097 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0235448800, 0235448810, 0235448805
Nr(y) faksu 0235448899
Date of updating data: 10.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,433,648
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 143,125
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 9,262
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 9,262
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 133,863
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 133,206
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 657
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,284,048
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 79,768
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 79,768
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,887
8. Podatek odroczony należności (481A) 2,887
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 961,217
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 930,483
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 930,483
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 30,000
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 734
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 240,176
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,466
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 237,710
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,475
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,475
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,433,648
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 539,154
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 132,446
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 132,446
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 204
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 13,577
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 13,577
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 36,466
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 36,466
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 356,461
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 894,494
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 70,930
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,397
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 69,533
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 798,178
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 537,005
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,605
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 514,400
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 60,104
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 17,167
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 183,902
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 25,386
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 22,496
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,890
Date of updating data: 10.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,964,823
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,021,286
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,779,706
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 189,172
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 35,600
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,808
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,556,131
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,861,429
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 67,148
D. Usług (účtová grupa 51) 926,309
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 588,893
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 467,682
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 111,665
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,546
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,839
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 69,703
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 69,703
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 325
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4,127
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34,358
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 465,155
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,113,992
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,452
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,451
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,451
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,101
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,330
2. Pozostałe koszty (562A) 5,330
O. Walutowe straty (563) 57
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 714
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,649
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 461,506
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 105,045
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 104,681
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 364
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 356,461
Date of updating data: 10.11.2016
Date of updating data: 10.11.2016