Utwórz fakturę

Izomedact - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Izomedact
PIN 31386555
TIN 2020321028
Numer VAT SK2020321028
Data utworzenia 13 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Izomedact
Oravská 7
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 537 461 €
Zysk 18 272 €
Kapitał 211 126 €
Kapitał własny 95 527 €
Dane kontaktowe
E-mail izomedact@izomedact.sk
Telefon(y) 0255563055, 0255565641, 0255642823, 0255642824
Nr(y) faksu 0255563055
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 283,914
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,356
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,356
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,356
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 275,260
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 41,640
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 5,020
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 36,620
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,500
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 1,500
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,500
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 180,770
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 172,289
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 172,289
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,481
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 51,350
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,647
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 48,703
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,298
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,298
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 283,914
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 113,798
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 13,987
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 679
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 679
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 74,220
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 81,837
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -7,617
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,272
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 168,932
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 18
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 18
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 168,254
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 153,533
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 153,533
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,000
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,386
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,335
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 660
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 660
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,184
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,184
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 537,156
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 537,461
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 447,955
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 89,201
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 305
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 513,071
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 356,346
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 20,571
D. Usług (účtová grupa 51) 37,750
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 83,949
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 61,407
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 21,220
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,322
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,041
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,197
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,197
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,960
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,257
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 24,390
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 122,489
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 491
O. Walutowe straty (563) 279
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 212
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -487
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 23,903
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,631
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,631
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 18,272
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015