Utwórz fakturę

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.05.2016
Basic information
Nazwa firmy Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia
PIN 31386563
TIN 2020855265
Numer VAT SK2020855265
Data utworzenia 12 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia
Nám.SNP 10
81465
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 10 783 299 €
Zysk -599 €
Kapitał 2 314 481 €
Kapitał własny 263 926 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0257887100, 0257887108, 0257887110, 0257887111, 0257887113, 0257887119, 0257887211, 0257887214, 0257
Nr(y) faksu 0252964476
Date of updating data: 24.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,394,856
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 312,496
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 27,486
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 27,486
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 285,010
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 44,576
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 240,434
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,016,272
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 227,708
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 46,183
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 181,525
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 22,328
8. Podatek odroczony należności (481A) 22,328
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,521,293
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,519,095
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,745
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,503,350
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,770
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 428
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 244,943
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,243
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 233,700
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 66,088
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,476
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 60,612
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,394,856
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 262,446
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 783,354
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,804
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,804
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -528,753
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -528,753
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -599
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,124,661
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 268,146
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 265,803
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,343
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 75,594
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 75,594
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,522,944
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,030,348
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,030,348
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 24,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 258,548
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 164,487
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 45,561
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 257,977
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 213,161
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 44,816
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 7,749
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 7,749
Date of updating data: 24.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 10,485,166
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 10,783,299
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,162,515
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,322,651
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 45,044
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 253,088
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,781,645
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,684,904
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,750,114
D. Usług (účtová grupa 51) 582,571
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,619,257
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,115,609
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,417,649
4. Koszty społeczne (527, 528) 85,999
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 13,733
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 78,010
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 78,010
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -1,600
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 54,656
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,654
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,512,621
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 42
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 41
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 41
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,762
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,761
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,720
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,066
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -2,467
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 246
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,713
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -599
Date of updating data: 24.05.2016
Date of updating data: 24.05.2016