Utwórz fakturę

RAINSIDE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.04.2016
Basic information
Nazwa firmy RAINSIDE
PIN 31386946
TIN 2020309247
Numer VAT SK2020309247
Data utworzenia 04 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RAINSIDE
Teslova 43
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 599 112 €
Zysk 52 520 €
Kapitał 2 026 112 €
Kapitał własny 529 340 €
Dane kontaktowe
E-mail info@rainside.sk
witryna internetowa http://www.rainside.sk
Telefon(y) +421244450140, +421244640726, +421244640731, +421244640722, +421244640725, +421244640721, +421244640723, +421244640724, +421244640728, +421244450193, +421244640727
Nr(y) faksu 0244450193
Date of updating data: 22.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,371,240
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,000,800
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,277
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,277
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 999,523
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 87,636
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 816,539
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 91,259
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 4,089
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 335,840
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 73,215
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 48,835
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 24,380
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 259,682
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 251,454
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,151
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 247,303
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,048
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 180
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,943
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,943
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,000
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 34,600
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 19,746
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 12,635
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,219
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,371,240
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 662,788
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,959
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,959
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 599,313
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 682,348
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -83,035
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 52,520
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 675,730
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 209,689
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 207,223
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,466
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 337,674
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 121,866
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 121,866
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 160,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 17,432
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 11,609
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,175
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,592
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 18,273
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 18,273
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 110,094
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 32,722
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 20,795
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 11,927
Date of updating data: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,567,270
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,599,112
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 61,933
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,505,337
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 30,110
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,732
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,513,311
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 41,637
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 107,273
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 1,566
D. Usług (účtová grupa 51) 792,529
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 402,953
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 292,435
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 103,140
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,378
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,813
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 144,326
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 144,326
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,717
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 10,838
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,659
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 85,801
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 624,265
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 188
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 188
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 13,222
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,026
2. Pozostałe koszty (562A) 5,026
O. Walutowe straty (563) 40
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,156
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -13,034
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 72,767
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 20,247
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 20,247
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 52,520
Date of updating data: 22.04.2016
Date of updating data: 22.04.2016