Utwórz fakturę

Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.09.2016
Basic information
Nazwa firmy Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare
PIN 31387349
TIN 2020918768
Data utworzenia 25 styczeń 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare
Vlčie hrdlo 49
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 136 614 €
Zysk -9 180 €
Kapitał 1 453 695 €
Kapitał własny 352 647 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0258597494, 0850888999, 0258597500
Date of updating data: 28.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,566,580
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,293,395
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 963
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 963
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,292,432
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,153,082
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 84,106
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 32,596
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 22,648
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 240,472
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 7,295
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 7,295
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 47,645
8. Podatek odroczony należności (481A) 47,645
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 146,213
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 144,908
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 144,908
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,305
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 39,319
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,483
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 36,836
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 32,713
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,069
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 31,644
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,566,580
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 344,621
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,664,675
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,664,675
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 473,483
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,286
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,286
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,786,643
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,786,643
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,180
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,220,378
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,067,645
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 1,067,073
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 572
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 124,262
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 62,727
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 62,727
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 31,830
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 20,587
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,659
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 459
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 28,471
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 16,078
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 12,393
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,581
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,581
Date of updating data: 28.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,135,420
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,136,614
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,135,420
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 831
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 363
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,095,720
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 100,808
D. Usług (účtová grupa 51) 187,908
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 689,532
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 502,718
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 169,989
4. Koszty społeczne (527, 528) 16,825
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 20,441
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 66,534
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 66,534
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 745
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,750
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 40,894
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 846,704
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 49,592
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 49,130
2. Pozostałe koszty (562A) 49,130
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 462
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -49,588
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -8,694
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 486
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,395
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -9,180
Date of updating data: 28.09.2016
Date of updating data: 28.09.2016