Utwórz fakturę

FOKS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FOKS
PIN 31387659
TIN 2020304473
Numer VAT SK2020304473
Data utworzenia 31 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FOKS
Talichova 2
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 27 751 €
Zysk -29 703 €
Kapitał 305 294 €
Kapitał własny 11 469 €
Dane kontaktowe
E-mail foks@foks.sk
Telefon(y) 0263811209, 0903223435
Telefon(y) kom. 0903223435
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 181,804
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,275
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,275
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,275
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
11. Zaliczki na długoterminowych aktywów finansowych (053) - /095A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 57,574
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,000
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 53,466
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 45,502
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45,613
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -111
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 0
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 0
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,964
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,108
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 52
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,056
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 119,955
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 955
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 119,000
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 181,804
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,234
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,278
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,278
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 30,000
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 386
2. Inne fundusze (427, 42X) 386
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -32,195
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 51,362
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -83,557
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -29,703
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 200,038
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 9,729
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,107
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 8,622
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 181,147
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 41,504
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,504
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 134,288
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 653
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 190
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,512
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,162
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 0
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 27,751
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 0
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 27,751
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 54,269
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 0
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 26,829
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 0
D. Usług (účtová grupa 51) 15,542
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,476
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,448
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 0
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,973
4. Koszty społeczne (527, 528) 55
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 378
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 0
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 0
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 0
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 0
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -26,518
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -14,620
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 0
2. Dochód z papierów wartościowych i udziałów w соразмерных udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (665) 0
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
X.1. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych od podmiotów powiązanych (666A) 0
2. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych w proporcjonalnego udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (666A) 0
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 0
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 0
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 0
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 0
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,185
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
L. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,503
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 1,503
2. Pozostałe koszty (562A) 0
O. Walutowe straty (563) 0
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 0
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,682
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,185
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -29,703
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 0
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 0
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 0
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -29,703
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31387659 TIN: 2020304473 Numer VAT: SK2020304473
 • Zarejestrowana siedziba: FOKS, Talichova 2, 84102, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 styczeń 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Róbert Filipp Talichova 2110/2 Bratislava 841 02 04.04.1997
  Ing. Zuzana Filippová Talichova 2110/2 Bratislava 841 02 12.02.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Róbert Filipp 13 278 € (100%) Talichova 2110/2 Bratislava 841 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.02.2015Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Filippová Talichova 2110/2 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 12.02.2015
   24.02.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.10.2006Nové sidlo:
   Talichova 2 Bratislava 841 02
   17.10.2006Zrušené sidlo:
   M. Schneidera Trnavského 3 Bratislava 841 01
   31.12.2004Nové sidlo:
   M. Schneidera Trnavského 3 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   prenájom motorových vozidiel, spotrebného a priemyselného tovaru, strojov a prístrojov
   prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, prenájom pozemkov pre obytné prívesy
   inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamné činnosti, propagačné činnosti
   ostatné vydavateľské činnosti - neperiodické publikácie
   30.12.2004Zrušené sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   17.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Filipp Talichova 2110/2 Bratislava 841 02
   16.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   04.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Róbert Filipp Talichova 2110/2 Bratislava 841 02
   03.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   Ing. Ján Kučerák Páričkova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   Ing. Ján Kučerák Páričkova 2 Bratislava
   12.09.1996Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   Ing. Ján Kučerák Páričkova 2 Bratislava
   11.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   Ing. Ján Kučerák Páričkova 2 Bratislava
   16.03.1995Nové sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   15.03.1995Zrušené sidlo:
   Laurinská 17 Bratislava 811 01
   31.01.1995Nové obchodné meno:
   FOKS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 17 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj nehnuteľností
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   Ing. Ján Kučerák Páričkova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   Ing. Ján Kučerák Páričkova 2 Bratislava