Utwórz fakturę

AXON PRO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.05.2016
Basic information
Nazwa firmy AXON PRO
PIN 31387811
TIN 2020304440
Numer VAT SK2020304440
Data utworzenia 30 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AXON PRO
Černyševského 26
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 727 473 €
Zysk 72 915 €
Kapitał 875 846 €
Kapitał własny 11 232 €
Dane kontaktowe
E-mail office@axonpro.sk
witryna internetowa http://www.axonpro.sk
Telefon(y) +421262410360
Nr(y) faksu 0262410363
Date of updating data: 23.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,395,947
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 29,603
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 29,603
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 29,603
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,356,932
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 14,883
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 272
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 14,611
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 4,054
8. Podatek odroczony należności (481A) 4,054
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,318,207
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,317,317
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,317,317
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 754
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 136
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 19,788
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,880
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 17,908
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,412
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,412
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,395,947
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 169,573
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 4,813
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 85,206
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 85,206
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 72,915
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,226,374
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 551
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 336
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 215
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,217,703
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,001,661
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,001,661
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 170,400
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,962
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,696
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,640
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,344
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,120
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,820
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 300
Date of updating data: 23.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,725,775
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,727,473
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 493,488
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,232,287
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 100
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,598
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,632,947
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 442,370
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 67,932
D. Usług (účtová grupa 51) 1,945,691
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 150,032
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 110,792
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 35,902
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,338
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,947
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,042
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,042
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4,850
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,083
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 94,526
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 269,782
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 30
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 30
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 13
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 662
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 662
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -619
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 93,907
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 20,992
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 25,046
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -4,054
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 72,915
Date of updating data: 23.05.2016
Date of updating data: 23.05.2016