Utwórz fakturę

Rhea - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.07.2016
Basic information
Nazwa firmy Rhea
PIN 31388507
TIN 2020354171
Numer VAT SK2020354171
Data utworzenia 08 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Rhea
Elektrárenská 12440/1
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 865 300 €
Zysk 77 331 €
Kapitał 1 781 580 €
Kapitał własny 906 796 €
Dane kontaktowe
E-mail company@rhea.sk
Telefon(y) 0244640340, 0244640350, 0249101911, 0249101914
Nr(y) faksu 0249101922
Date of updating data: 22.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,633,180
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 681,612
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 681,612
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 59,749
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 610,886
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,377
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 3,600
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,946,006
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 336,823
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 517
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 336,306
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,861
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 2,861
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,861
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,582,739
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,582,706
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,582,706
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 33
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 23,583
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,002
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 22,581
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,562
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 5,162
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 400
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,633,180
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,036,317
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 39,833
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 39,833
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,983
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,983
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 915,170
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 915,170
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 77,331
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,596,842
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 45,021
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 3,485
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,379
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 38,070
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) -1,913
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 13,211
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,511,410
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,050,067
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,050,067
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 100,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 118,972
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 25,820
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 216,551
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 27,200
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 24,544
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,656
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 21
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 21
Date of updating data: 22.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,865,630
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,865,300
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,523,381
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,336,921
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,998
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,756,125
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,632,589
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 56,950
D. Usług (účtová grupa 51) 514,292
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 500,049
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 394,028
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 95,428
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,593
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,730
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 28,048
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 28,048
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 8,886
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,581
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 109,175
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 656,471
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 329
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 325
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,715
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,829
2. Pozostałe koszty (562A) 1,829
O. Walutowe straty (563) 1,284
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,602
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,386
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 100,789
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 23,458
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 23,458
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 77,331
Date of updating data: 22.07.2016
Date of updating data: 22.07.2016