Utwórz fakturę

Viessmann - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Viessmann
PIN 31388841
TIN 2020330191
Numer VAT SK2020330191
Data utworzenia 08 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Viessmann
Ivánska cesta 30/A
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 24 077 125 €
Zysk -345 678 €
Kapitał 12 690 958 €
Kapitał własny 2 403 625 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0232230100, 0232230103
Nr(y) faksu 0232230123
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 12,961,342
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,530,866
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,530,866
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,148,752
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,119,797
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 255,016
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 7,301
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,916,292
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,527,616
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,527,616
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 21,158
8. Podatek odroczony należności (481A) 21,158
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,959,882
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,952,236
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,898,690
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,053,546
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 7,646
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,407,636
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,705
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,396,931
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 514,184
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 92,330
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 421,854
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 12,961,342
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,057,947
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 165,970
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 165,970
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 16,597
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 16,597
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,221,058
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,849,988
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,628,930
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -345,678
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,682,934
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 996,760
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,188
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 989,572
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,524,647
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,969,221
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,592,247
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,376,974
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 76,806
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 43,777
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 148,463
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 286,380
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 161,527
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 80,327
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 81,200
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 220,461
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 220,461
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 23,648,480
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 24,077,125
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 23,290,355
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 358,125
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,167
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 425,478
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,345,564
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 19,740,008
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 319,947
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 4,640
D. Usług (účtová grupa 51) 2,100,838
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,732,999
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,298,159
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 391,420
4. Koszty społeczne (527, 528) 43,420
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 14,162
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 232,212
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 232,212
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 27,565
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 173,193
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -268,439
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,483,047
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 708
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 199
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 199
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 509
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 46,952
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 29,807
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 29,807
O. Walutowe straty (563) 9,847
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,298
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -46,244
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -314,683
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 30,995
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,916
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 28,079
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -345,678
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015