Utwórz fakturę

Saint-Gobain Construction Products - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Saint-Gobain Construction Products
PIN 31389139
TIN 2020339761
Numer VAT SK2020339761
Data utworzenia 21 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Saint-Gobain Construction Products
Stará Vajnorská 139
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 64 198 617 €
Zysk -230 475 €
Dane kontaktowe
E-mail info@isover.sk
witryna internetowa http://www.isover.sk
Telefon(y) +421249212122
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 37,189,314
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 23,930,415
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,652,358
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 264,233
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 184,386
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 2,109,334
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 94,405
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 21,278,057
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 6,390,410
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 10,828,785
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,101,768
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 8,796
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 462,766
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 485,532
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 13,205,800
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,338,151
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,372,835
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 270,770
3. Produkty (123) - /194/ 379,885
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,314,661
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 604,414
8. Podatek odroczony należności (481A) 604,414
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,242,112
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,832,976
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,832,976
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 392,530
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 16,606
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 21,123
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,861
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,262
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 53,099
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 52,833
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 266
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 37,189,314
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,018,008
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,655
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,655
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 24,239,189
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 24,250,683
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -11,494
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -230,475
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,066,798
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,991,125
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 22,229
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 924,321
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,044,575
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 10,060,363
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,733,309
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,733,309
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,965,607
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 359,087
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 261,934
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 545,129
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 195,297
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 749,478
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 433,718
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 315,760
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 265,832
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 104,508
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 931
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 83,077
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 20,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 64,202,062
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 64,198,617
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 27,139,181
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 35,115,181
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 949,284
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 239,202
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 321,594
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 171,745
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 262,430
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 64,593,625
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 21,156,035
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 22,219,971
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 6,763
D. Usług (účtová grupa 51) 9,239,333
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,879,815
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,575,896
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,022,786
4. Koszty społeczne (527, 528) 281,133
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 158,565
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,983,549
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,794,636
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 1,188,913
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 50,135
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 656,508
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 242,951
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -395,008
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 11,142,340
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,445
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,840
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,840
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 605
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 50,510
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 10,162
2. Pozostałe koszty (562A) 10,162
O. Walutowe straty (563) 5,991
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 34,357
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -47,065
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -442,073
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -211,598
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,884
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -214,482
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -230,475
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31389139 TIN: 2020339761 Numer VAT: SK2020339761
 • Zarejestrowana siedziba: Saint-Gobain Construction Products, Stará Vajnorská 139, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Karol Jakabovič Bratislava - Vrakuňa 20320 821 07 15.06.2002
  Ing. Roman Regec Trnavská 896/67 Špačince 919 51 24.03.2009
  Roland Bourgeois Avenue de la Libération 91 Nancy 540 00 Francúzsko 02.07.2010
  Ing. Martin Greguš, MBA Stropkovská 103/13 Bratislava 821 03 01.01.2013
  Radoslav Černý Partizánska 29/32 Nitra 949 01 01.09.2014
  Ing. Tomáš Rosák Počernická 513/856 Praha 108 00 Česká repulika 20.06.2011
  Jarosław Malik Pasieczna 4c Zabrzeg 43-516 Poľská republika 20.06.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Saint-Gobain Produits pour la construction S.A.S. 6 639 € (100%) Courbevoie 924 00 Francúzsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.09.2014Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   počítačové služby
   výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
   prenájom hnuteľných vecí
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   Nový štatutárny orgán:
   Radoslav Černý Partizánska 29/32 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 01.09.2014
   31.08.2014Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   05.01.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Greguš , MBA Stropkovská 103/13 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 01.01.2013
   04.01.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Baláž nám. Hraničiarov 23 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 01.01.2008
   02.02.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jakabovič Bratislava - Vrakuňa 20320 821 07 Vznik funkcie: 15.06.2002
   01.02.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jakabovič Estónska 10 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 15.06.2002
   07.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Rosák Počernická 513/856 Praha 108 00 Česká repulika Vznik funkcie: 20.06.2011
   Jarosław Malik Pasieczna 4c Zabrzeg 43-516 Poľská republika Vznik funkcie: 20.06.2011
   09.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Roland Bourgeois Avenue de la Libération 91 Nancy 540 00 Francúzsko Vznik funkcie: 02.07.2010
   08.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Šimko Mokrá 366 Mokrá - Horákov 664 04 Česká republika Vznik funkcie: 17.04.2007
   13.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jakabovič Estónska 10 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 15.06.2002
   12.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jakabovič Exnárova 47 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 15.06.2002
   18.12.2009Noví spoločníci:
   Saint-Gobain Produits pour la construction S.A.S. Avenue d´ Alsace Les Miroirs 18 Courbevoie 924 00 Francúzsko
   17.12.2009Zrušeny spoločníci:
   SAINT-GOBAIN WEBER SA Rue de Brie Servon 771 70 Francúzsko
   01.04.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Regec Trnavská 896/67 Špačince 919 51 Vznik funkcie: 24.03.2009
   22.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Patrik Vančík Hviezdoslavova 8 Cífer 919 43 Vznik funkcie: 01.01.2008
   14.11.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Ivan Miletičova 34 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.06.2008
   16.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Ivan Miletičova 34 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.06.2008
   15.07.2008Zrušeny predmety činnosti:
   preklady a tlmočenie z/do jazyka nemeckého, s výnimkou služieb vymedzených zák.č. 36/67 Zb.
   vyučovanie nemeckého jazyka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Olivier Mercier pobyt na území SR : Grösslingova 9 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 17.04.2007
   08.03.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jakabovič Exnárova 47 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 15.06.2002
   07.03.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jakabovič Hronská 30 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 15.06.2002
   20.02.2008Nové predmety činnosti:
   priemyslová výroba suchých omietkových zmesí všetkého druhu
   výroba omietok, náterov a tekutých podlahovín
   výroba umelých kameňov
   výroba stavebných materiálov a pomocných materiálov
   prieskum trhu v oblasti stavebníctva a stavebných produktov
   reklamná činnosť
   výroba izolačných materiálov
   08.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Baláž nám. Hraničiarov 23 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 01.01.2008
   07.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Baláž nám. Hraničiarov 23 Braine 851 03 Francúzska republika Vznik funkcie: 01.01.2008
   01.01.2008Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 139 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Baláž nám. Hraničiarov 23 Braine 851 03 Francúzska republika Vznik funkcie: 01.01.2008
   Ing. Patrik Vančík Hviezdoslavova 8 Cífer 919 43 Vznik funkcie: 01.01.2008
   31.12.2007Zrušené sidlo:
   Odborárska 52 Bratislava 831 02
   08.12.2007Noví spoločníci:
   SAINT-GOBAIN WEBER SA Rue de Brie Servon 771 70 Francúzsko
   07.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Saint - Gobain Isover Austria GmbH Prager strasse 77 Stockerau Rakúsko
   26.06.2007Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   vedenie mzdovej agendy
   zhotovenie webových stránok v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie soflvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poskytovanie hardvéru - predaj výpočtovej techniky
   zhotovovanie grafických návrhov výpočtovou technikou podľa predlohy
   poradenské a konzultačné služby v oblasti výpočtovej techniky, programového vybavenia, elektronických zariadení na spracovanie dát
   automatizované spracovanie dát
   administratívne a kancelárske práce
   organizovanie školení a vzdelávacích podujatí
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   01.05.2007Nové obchodné meno:
   Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Saint - Gobain Isover Austria GmbH Prager strasse 77 Stockerau Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Šimko Mokrá 366 Mokrá - Horákov 664 04 Česká republika Vznik funkcie: 17.04.2007
   Olivier Mercier pobyt na území SR : Grösslingova 9 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 17.04.2007
   30.04.2007Zrušené obchodné meno:
   Saint-Gobain Isover Slovakia, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Saint-Gobain Isover Austria AG Prager strasse 77 Stockerau Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Phillippe Henrotte Stallburggasse 2 Viedeň Rakusko Vznik funkcie: 27.11.2003
   15.12.2003Nové sidlo:
   Odborárska 52 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Phillippe Henrotte Stallburggasse 2 Viedeň Rakusko Vznik funkcie: 27.11.2003
   14.12.2003Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Síbert Gercenova 29 Bratislava Skončenie funkcie: 27.11.2003
   02.08.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jakabovič Hronská 30 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 15.06.2002
   01.08.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Dkfm. Wolf Schwarzmeier Ferdinand Raimundgasse 10 Stockerau A-2000 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Gercenova 1164/29 Bratislava Skončenie funkcie: 15.06.2002
   08.03.2001Nové obchodné meno:
   Saint-Gobain Isover Slovakia, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Saint-Gobain Isover Austria AG Prager strasse 77 Stockerau Rakúsko
   07.03.2001Zrušené obchodné meno:
   TEL ISOVER SLOVAKIA s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Tel Mineralwolle Aktiengesellschaft Prager Strasse 77 Stockerau Rakúsko
   10.08.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dkfm. Wolf Schwarzmeier Ferdinand Raimundgasse 10 Stockerau A-2000 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Gercenova 1164/29 Bratislava Skončenie funkcie: 15.06.2002
   09.08.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   10.09.1998Nové obchodné meno:
   TEL ISOVER SLOVAKIA s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Tel Mineralwolle Aktiengesellschaft Prager Strasse 77 Stockerau Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Síbert Gercenova 29 Bratislava Skončenie funkcie: 27.11.2003
   09.09.1998Zrušené obchodné meno:
   SIMAT spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Síbert Gercenova 29 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Síbert Gercenova 29 Bratislava
   26.06.1997Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   25.06.1997Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 832 18
   28.03.1996Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 832 18
   27.03.1996Zrušené sidlo:
   Gercenova 29 Bratislava 851 01
   21.02.1995Nové obchodné meno:
   SIMAT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gercenova 29 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská činnosť v stavebníctve
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   preklady a tlmočenie z/do jazyka nemeckého, s výnimkou služieb vymedzených zák.č. 36/67 Zb.
   vyučovanie nemeckého jazyka
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Síbert Gercenova 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Síbert Gercenova 29 Bratislava