Utwórz fakturę

VÝŤAHY ZEVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.01.2017
Basic information
Nazwa firmy VÝŤAHY ZEVA
PIN 31389147
TIN 2020330202
Numer VAT SK2020330202
Data utworzenia 22 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VÝŤAHY ZEVA
Beckovská 38
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 625 211 €
Zysk 155 467 €
Dane kontaktowe
E-mail zeva@zeva.sk
witryna internetowa http://www.zeva.sk
Telefon(y) +421248208620, +421248208622
Telefon(y) kom. +421903445196, +421911819875
Nr(y) faksu 0248208623
Date of updating data: 05.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,061,585
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 37,740
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 20,262
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 20,262
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 17,478
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,478
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,022,360
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 174,841
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 80,876
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 61,332
3. Produkty (123) - /194/ 32,633
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,861
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 2,861
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,861
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 622,840
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 622,840
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 622,840
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 221,818
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,343
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 209,475
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,485
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,485
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,061,585
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 416,035
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,500
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,500
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 880
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,657
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,657
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 250,531
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 250,531
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 155,467
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 626,820
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,842
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,842
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 316,501
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 143,864
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 143,864
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 34,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,536
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 13,896
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 54,603
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 59,602
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 19,260
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 19,260
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 286,217
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 18,730
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 448
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 18,282
Date of updating data: 05.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,627,298
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,625,211
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,240,133
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,387,165
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -9,522
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 208
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,227
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,414,362
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,395,536
D. Usług (účtová grupa 51) 580,769
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 414,829
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 298,004
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 103,731
4. Koszty społeczne (527, 528) 13,094
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,661
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,416
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,416
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 951
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,200
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 210,849
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 641,471
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 23
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,553
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,264
2. Pozostałe koszty (562A) 4,264
O. Walutowe straty (563) 18
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,271
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,529
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 202,320
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 46,853
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 46,853
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 155,467
Date of updating data: 05.01.2017
Date of updating data: 05.01.2017