Utwórz fakturę

G-PLANT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy G-PLANT
PIN 31389180
TIN 2020304759
Numer VAT SK2020304759
Data utworzenia 17 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba G-PLANT
Flőglova 5
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 466 562 €
Zysk 105 568 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903552622
Telefon(y) kom. 0903552622
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,792,320
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 927,672
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 927,672
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 93,971
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 211,559
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 557,488
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 64,654
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 863,021
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,928
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,928
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 770,081
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 769,608
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 769,608
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 473
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 91,012
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,472
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 81,540
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,627
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,627
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,792,320
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 142,673
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 29,802
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 29,802
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 105,568
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,649,647
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,295
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,295
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,648,352
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 395,848
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 395,848
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,228,307
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,702
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 957
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,538
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 951,847
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,466,562
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 515,045
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 436,803
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 508,270
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,444
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,357,453
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 492,833
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 49,774
D. Usług (účtová grupa 51) 111,928
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 33,510
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 25,054
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,321
4. Koszty społeczne (527, 528) 135
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,158
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 226,675
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 226,675
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 383,730
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 51,776
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,069
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 109,109
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 297,313
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,382
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 41
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 41
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3,341
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,626
O. Walutowe straty (563) 2,921
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 705
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -244
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 108,865
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,297
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,297
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 105,568
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015