Utwórz fakturę

Castrol Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.12.2016
Basic information
Nazwa firmy Castrol Slovensko
PIN 31389287
TIN 2020354358
Numer VAT SK2020354358
Data utworzenia 17 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Castrol Slovensko
Rožňavská 24
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 14 424 508 €
Zysk 1 427 039 €
Dane kontaktowe
E-mail info.sk@castrol.com
witryna internetowa http://www.castrol.sk
Telefon(y) +421248777300
Nr(y) faksu 0248777350
Date of updating data: 22.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,697,641
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 14,592
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 14,592
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,592
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,664,260
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 235,216
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 235,216
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 526,588
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 241,046
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 241,046
8. Podatek odroczony należności (481A) 285,542
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,919,185
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,805,732
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,363
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,799,369
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,449
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 96,004
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,983,271
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,617
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,977,654
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 18,789
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 18,789
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,697,641
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,939,016
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,010,888
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,010,888
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 501,089
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 501,089
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,427,039
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,758,625
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,455
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,455
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 879,182
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 632,625
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 364,414
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 268,211
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 35,350
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 24,730
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 186,316
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 161
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 875,988
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 875,988
Date of updating data: 22.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 14,417,914
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 14,424,508
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 13,962,052
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 455,862
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,594
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,519,544
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 7,466,215
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 124,853
D. Usług (účtová grupa 51) 3,294,437
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,621,404
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 655,118
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 212,911
4. Koszty społeczne (527, 528) 753,375
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 153,062
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,775
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,775
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -244,175
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 87,973
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,904,964
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,532,409
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31,099
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,857
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,857
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 28,241
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 47,466
O. Walutowe straty (563) 39,291
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,175
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -16,367
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,888,597
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 461,558
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 591,175
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -129,617
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,427,039
Date of updating data: 22.12.2016
Date of updating data: 22.12.2016