Utwórz fakturę

ABB - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ABB
PIN 31389325
TIN 2020326396
Numer VAT SK2020326396
Data utworzenia 13 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ABB
Tuhovská 29
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 33 431 398 €
Zysk 1 325 285 €
Dane kontaktowe
E-mail info@sk.abb.com
Telefon(y) 0908676490, 0908676498
Telefon(y) kom. 0908676490, 0908676498
Nr(y) faksu 0259418766
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,519,777
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 425,896
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 6,050
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 6,050
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 419,846
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 194,686
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 223,832
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,328
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 13,028,694
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 970,026
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 552,520
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 417,506
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,287,912
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 691,193
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 691,193
8. Podatek odroczony należności (481A) 596,719
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 10,755,076
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,436,752
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 401,638
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,035,114
2. Wartość netto kontraktu (316A) 142,561
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 3,116,094
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 35,026
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 24,643
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,680
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,824
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,856
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 65,187
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 16,719
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 48,468
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,519,777
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,879,974
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 331,940
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 331,940
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,123,837
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 66,388
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 66,388
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,032,524
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,032,524
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,325,285
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,639,803
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 29,122
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 29,122
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 350,849
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 350,849
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,955,901
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,981,691
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,579,609
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,402,082
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 261,947
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 157,985
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 553,963
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 315
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,303,931
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 272,866
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,031,065
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 33,371,192
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 33,431,398
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 15,934,012
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 17,437,180
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 51,708
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,498
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 31,469,983
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 11,892,383
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,415,844
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -224,658
D. Usług (účtová grupa 51) 6,115,598
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,564,587
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,881,531
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,499,763
4. Koszty społeczne (527, 528) 183,293
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,877
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 197,830
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 197,830
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 8
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -25,294
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 527,808
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,961,415
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,172,025
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,825
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 683
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 683
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,142
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 18,845
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 253
2. Pozostałe koszty (562A) 253
O. Walutowe straty (563) 6,496
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 12,096
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -16,020
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,945,395
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 620,110
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 617,534
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 2,576
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,325,285
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31389325 TIN: 2020326396 Numer VAT: SK2020326396
 • Zarejestrowana siedziba: ABB, Tuhovská 29, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Sylva Pavelová Molákova 2782/14 Brno 628 00 Česká republika 01.04.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  ABB Holdings B.V. 331 940 € (100%) Rotterdam 3068AX Holandské kráľovstvo
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.04.2015Nový štatutárny orgán:
   Sylva Pavelová Molákova 2782/14 Brno 628 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.04.2015
   23.04.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radek Pfleger Havlíčkova 193 Černčice 439 01 Česká republika Vznik funkcie: 03.03.2011
   01.02.2014Nové sidlo:
   Tuhovská 29 Bratislava 831 06
   31.01.2014Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 2 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kováčik Tulská 5354/15 Banská Bystrica 974 04 Vznik funkcie: 17.01.2011
   06.02.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Fabišík Jarná 15 Prešov - Nižná Šebastová 080 06 Vznik funkcie: 10.08.2005
   16.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboslav Pribičko Helsinská 2639/24 Košice 040 13 Vznik funkcie: 17.01.2011
   09.09.2011Nový štatutárny orgán:
   Marcel Jacobus Henri van der Hoek Tsvetna Gradina 37 Sofia 1421 Bulharská republika Vznik funkcie: 01.09.2011
   06.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Tóth Jasovská 15 Bratislava
   16.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radek Pfleger Havlíčkova 193 Černčice 439 01 Česká republika Vznik funkcie: 03.03.2011
   04.02.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Fabišík Jarná 15 Prešov - Nižná Šebastová 080 06 Vznik funkcie: 10.08.2005
   Ing. Ján Kováčik Tulská 5354/15 Banská Bystrica 974 04 Vznik funkcie: 17.01.2011
   Ing. Ľuboslav Pribičko Helsinská 2639/24 Košice 040 13 Vznik funkcie: 17.01.2011
   03.02.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Fabišík Jarná 15 Prešov - Nižná Šebastová 080 06 Vznik funkcie: 10.08.2005
   Ing. Tomáš Nagy Heydukova 9 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 01.08.2005
   10.02.2009Noví spoločníci:
   ABB Holdings B.V. George Hintzenweg 81 Rotterdam 3068AX Holandské kráľovstvo
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Fabišík Jarná 15 Prešov - Nižná Šebastová 080 06 Vznik funkcie: 10.08.2005
   09.02.2009Zrušeny spoločníci:
   ABB Holdings B.V. Amsterdam Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Fabišík Justičná 6501/1 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 10.08.2005
   21.06.2006Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj elektrických zariadení a rozvodov do 1000 V v objektoch triedy a
   20.06.2006Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a predaj elektrických zariadení a rozvodov do 100 V v objektoch triedy a
   25.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Fabišík Justičná 6501/1 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 10.08.2005
   01.08.2005Nové obchodné meno:
   ABB, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   nákup a predaj zariadení a tovarov súvisiacich s výrobou elektrickej energie, s jej rozvodom a distribúciou, priemyselných a stavebných systémov
   nákup a predaj elektroprístrojov a elektroinštalačného tovaru
   výroba a predaj elektrických zariadení a rozvodov do 100 V v objektoch triedy a
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Nagy Heydukova 9 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 01.08.2005
   31.07.2005Zrušené obchodné meno:
   ABB Elektro, s.r.o.
   16.11.2004Nové predmety činnosti:
   projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
   výroba a predaj systémov automatizácie pre riadenie technologických a energetických procesov
   výroba, montáž a predaj mikroprocesorových zariadení
   automatizácia výrobných procesov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   poradenské služby v oblasti výpočtovej techniky a údržby softwérových systémov
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   autorizovaný stavebný inžinier v kategórii pozemné stavby
   autorizovaný stavebný inžinier v kategórii statika stavieb
   autorizovaný stavebný inžinier v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia elektrotechnické zariadenia, výrobné technologické zariadenia
   23.10.2002Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 2 Bratislava 841 04
   22.10.2002Zrušené sidlo:
   Kukuričná 8 Bratislava 831 03
   02.07.2002Noví spoločníci:
   ABB Holdings B.V. Amsterdam Holandsko
   01.07.2002Zrušeny spoločníci:
   ABB Beteiligungs und Verwaltungsgesselschaft mbH. Kallstadter S. 1 Mannheim SRN
   08.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Magic Sitnianska 24 Banská Bystrica
   16.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ernest Löffler Galbavého 3 Bratislava
   11.12.1998Nové sidlo:
   Kukuričná 8 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Magic Sitnianska 24 Banská Bystrica
   10.12.1998Zrušené sidlo:
   Priemyselná 1 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.12.1997Nové obchodné meno:
   ABB Elektro, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ernest Löffler Galbavého 3 Bratislava
   Ing. Andrej Tóth Jasovská 15 Bratislava
   03.12.1997Zrušené obchodné meno:
   ABB EZ Bratislava, s.r.o.
   17.10.1995Nové obchodné meno:
   ABB EZ Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 1 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   projektovanie elektrického zariadenia
   výroba, inštalácia a údržba elektrických strojov a prístrojov
   montáž, servis a údržba vyhradených eletrických zariadení a výroba nízkonapäťových rozvádzačov
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   Noví spoločníci:
   ABB Beteiligungs und Verwaltungsgesselschaft mbH. Kallstadter S. 1 Mannheim SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.10.1995Zrušené obchodné meno:
   EZ Bratislava s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Galbavého 3 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ernest Löffler Galbavého 3 Bratislava 841 01
   Mgr. Rudolf Sivák Novackého 5 Bratislava 841 05
   Štefan Szabó Lotyšská 10 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ernest Löffler Galbavého 3 Bratislava 841 01
   Mgr. Rudolf Sivák Novackého 5 Bratislava 841 05
   Štefan Szabó Lotyšská 10 Bratislava 821 06
   13.02.1995Nové obchodné meno:
   EZ Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Galbavého 3 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ernest Löffler Galbavého 3 Bratislava 841 01
   Mgr. Rudolf Sivák Novackého 5 Bratislava 841 05
   Štefan Szabó Lotyšská 10 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ernest Löffler Galbavého 3 Bratislava 841 01
   Mgr. Rudolf Sivák Novackého 5 Bratislava 841 05
   Štefan Szabó Lotyšská 10 Bratislava 821 06