Utwórz fakturę

DIVIDEND - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.06.2016
Basic information
Nazwa firmy DIVIDEND
PIN 31390323
TIN 2020478416
Numer VAT SK2020478416
Data utworzenia 27 February 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba DIVIDEND
Nová Rožňavská 134/A
83207
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 759 315 €
Zysk 47 749 €
Kapitał 8 202 911 €
Kapitał własny 6 605 550 €
Dane kontaktowe
E-mail prikkelova@alvena.sk
Telefon(y) 0244250420, 0244257200, 063812240, 06381224063812240, 063863812240
Date of updating data: 14.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,214,956
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,695,300
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,296,930
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,230,536
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,047,581
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 18,813
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 398,370
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 230,041
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 68,328
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 100,001
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,516,935
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,399,380
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,220,389
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,220,389
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,178,991
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 117,555
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 873
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 116,682
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,721
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,721
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,214,956
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,580,672
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,857,280
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,857,280
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 663,878
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 130,213
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 130,213
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -118,448
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 692,604
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -811,052
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 47,749
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 634,284
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 64,472
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 64,472
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 159,812
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 138,140
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 138,140
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 918
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,753
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 410,000
Date of updating data: 14.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 759,316
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 759,315
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 759,312
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 773,678
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 94,162
D. Usług (účtová grupa 51) 542,718
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 59,231
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 88,792
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 88,792
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -19,827
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,602
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -14,363
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 122,435
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 442,177
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 368,452
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 73,725
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 73,725
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 378,944
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 368,452
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 10,000
2. Pozostałe koszty (562A) 10,000
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 489
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 63,233
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 48,870
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,121
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,760
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 47,749
Date of updating data: 14.06.2016
Date of updating data: 14.06.2016