Utwórz fakturę

EMEL BRATISLAVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EMEL BRATISLAVA
PIN 31390633
TIN 2020304935
Numer VAT SK2020304935
Data utworzenia 13 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EMEL BRATISLAVA
Švabinského 21
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 837 784 €
Zysk -90 647 €
Kapitał 5 682 902 €
Kapitał własny 1 478 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.emel.sk
Telefon(y) +421232663333
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,290,168
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,231,981
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 573,187
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 547,918
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 25,269
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,658,794
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 2,353,283
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 305,475
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 36
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,887,787
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 36,693
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 36,693
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 857,736
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 139,081
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 517,266
8. Podatek odroczony należności (481A) 201,389
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 953,810
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 176,697
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 176,697
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 680,000
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 97,113
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 39,548
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,180
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 27,368
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 170,400
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 170,400
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,290,168
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,603
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 500,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 500,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,305,363
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -2,134,861
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -2,134,861
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -574,252
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 22,636
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -596,888
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -90,647
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,284,408
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,185,128
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 22,843
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 2,162,285
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 527,952
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,442,974
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,087,881
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 518,177
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 569,704
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,570
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 18,382
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 55,748
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 99,002
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,177,391
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 34,864
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 34,864
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 93,490
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 157
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 157
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,684,826
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,837,784
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 39,986
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,644,840
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 152,958
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,057,875
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 62,105
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 41,813
D. Usług (účtová grupa 51) 280,697
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 551,996
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 418,271
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 129,492
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,233
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,226
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 52,256
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 52,256
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 995,005
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 70,777
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -220,091
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,300,211
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 34,147
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 33,397
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 21,396
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12,001
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 750
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 114,395
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 105,913
2. Pozostałe koszty (562A) 105,913
O. Walutowe straty (563) 6,844
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,638
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -80,248
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -300,339
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -209,692
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -209,692
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -90,647
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015