Utwórz fakturę

HAMÉ SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.08.2016
Basic information
Nazwa firmy HAMÉ SLOVAKIA
PIN 31391079
TIN 2020337880
Numer VAT SK2020337880
Data utworzenia 20 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HAMÉ SLOVAKIA
Hlavná 44/A
90031
Stupava
Financial information
Sprzedaż i dochody 32 537 372 €
Zysk 2 216 032 €
Kapitał 11 435 362 €
Kapitał własny 4 734 695 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0260300511, 0260300542
Date of updating data: 22.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,780,555
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,116,589
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,184
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 3,184
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 72,478
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 72,478
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,040,927
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 3,040,927
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,629,346
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 21,404
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,056
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 18,348
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 559,139
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 500,000
8. Podatek odroczony należności (481A) 59,139
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,380,340
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,068,951
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,526
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,067,425
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 3,170,133
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 131,929
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 9,327
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 668,463
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,370
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 664,093
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 34,620
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 6,227
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 28,393
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,780,555
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,429,760
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,659,696
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,659,696
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 165,970
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 165,970
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 388,062
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 388,062
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,216,032
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,350,795
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 39,627
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 39,627
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 4,627
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 4,627
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,156,105
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,493,239
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,843,718
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 649,521
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 93,068
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 47,178
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 521,069
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,551
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 150,436
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 40,075
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 110,361
Date of updating data: 22.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 32,424,804
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 32,537,372
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 32,104,704
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 320,100
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 21,068
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 91,500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,885,010
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 25,174,472
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 244,648
D. Usług (účtová grupa 51) 2,701,427
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,486,306
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,097,808
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 396
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 361,985
4. Koszty społeczne (527, 528) 26,117
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,957
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 55,533
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 55,533
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 13,737
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 109,723
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 94,207
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,652,362
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,304,257
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 197,170
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 197,170
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 197,049
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 121
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,287
O. Walutowe straty (563) 73
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,214
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 190,883
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,843,245
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 627,213
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 669,365
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -42,152
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,216,032
Date of updating data: 22.08.2016
Date of updating data: 22.08.2016