Utwórz fakturę

SALVUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SALVUS
PIN 31391303
TIN 2020874570
Numer VAT SK2020874570
Data utworzenia 23 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SALVUS
Narcisova 5
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 380 316 €
Zysk 9 858 €
Kapitał 713 171 €
Kapitał własny 165 497 €
Dane kontaktowe
E-mail salvus@salvus.sk
Telefon(y) 0905575533
Telefon(y) kom. 0905575533
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 666,109
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 578,040
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 578,040
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 578,040
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 71,188
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 70,980
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 49,990
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,990
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,777
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 15,213
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 208
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 208
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 16,881
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 16,881
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 666,109
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 175,356
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 665
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 9
2. Inne fundusze (427, 42X) 9
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 158,185
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 158,185
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,858
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 465,553
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 166,108
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 780
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 165,328
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 154,103
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 108,527
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 17,187
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,187
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 61,833
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,384
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,244
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,446
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20,433
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,816
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,816
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 29,999
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 25,200
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 22,800
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 2,400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 380,316
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 338,610
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 41,706
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 347,328
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,858
D. Usług (účtová grupa 51) 113,676
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 133,032
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 94,022
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 32,145
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,865
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,586
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 31,616
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 31,616
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49,560
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 32,988
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 209,076
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 22,175
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 20,183
2. Pozostałe koszty (562A) 20,183
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,991
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -22,170
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,818
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,858
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015