Utwórz fakturę

STH - Stavohotely - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Nazwa firmy STH - Stavohotely
PIN 31391621
TIN 2020321468
Numer VAT SK2020321468
Data utworzenia 27 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba STH - Stavohotely
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 250 070 €
Zysk -114 836 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0253417884, 0255410390, 0255410395, 0255422726, 0255572586, 0255577540, 0258238107, 0258238108, 0258
Nr(y) faksu 0253413526, 0255410389, 0263826443
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 12,200,297
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,913,968
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,913,968
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 890,367
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,888,973
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 57,109
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 77,519
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,000,000
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 1,000,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,279,287
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 63,618
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 62,176
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,442
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 88,984
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 85,431
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 85,431
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,553
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,126,685
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 19,454
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,107,231
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,042
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,042
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 12,200,297
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,905,800
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 183,600
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 183,600
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 89,624
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 89,624
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 4,487
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 4,487
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 11,742,925
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 11,742,925
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -114,836
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 294,311
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 55,820
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 52,037
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 3,783
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 213,338
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 34,054
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,054
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 84,535
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 37,970
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 44,587
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,192
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 25,153
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 25,153
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 186
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 186
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,167,990
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,250,070
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 14,265
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,153,725
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 28,976
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 44
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 53,060
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,403,074
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 8,036
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 818,521
D. Usług (účtová grupa 51) 306,996
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,646,772
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,265,385
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 344,795
4. Koszty społeczne (527, 528) 36,592
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 78,176
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 510,903
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 510,903
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 37
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 5,706
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27,927
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -153,004
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,063,413
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 50,699
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 30,000
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 30,000
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 20,699
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 20,699
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,449
O. Walutowe straty (563) 17
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,432
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 42,250
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -110,754
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,082
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,813
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,731
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -114,836
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015