Utwórz fakturę

UBC Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.01.2016
Basic information
Nazwa firmy UBC Slovakia
PIN 31391869
TIN 2020305232
Numer VAT SK2020305232
Data utworzenia 30 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UBC Slovakia
Kukuričná 17
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 103 568 €
Zysk -32 776 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244459940, 0244459939
Telefon(y) kom. +421905744100, 0905744100
Nr(y) faksu 0244459941
Date of updating data: 26.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,562,199
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,919,328
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 26,555
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 26,555
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 339,444
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 91,592
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 17,857
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,980
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 225,015
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,553,329
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 2,515,813
5. Pożyczki pod proporcjonalnego udziału oprócz podmiotów powiązanych (066A) - /096A/ 13,676
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 23,840
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 642,871
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 17,522
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 17,522
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 490,948
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 490,948
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 490,948
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 134,401
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 537
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 133,864
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,562,199
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -435,360
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 26,055
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 26,055
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -435,279
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -435,279
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,776
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,997,559
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 519
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 519
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 33,194
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 33,194
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,121,842
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 707,253
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 707,253
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,411,637
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,752
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 984
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 216
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 1,842,004
Date of updating data: 26.01.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 103,568
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 282
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 90,150
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,136
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 132,623
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,065
D. Usług (účtová grupa 51) 75,161
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 24,150
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 17,093
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,016
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,041
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,918
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 17,227
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,227
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 102
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -29,055
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,206
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,721
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,721
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,721
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -32,776
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -32,776
Date of updating data: 26.01.2016
Date of updating data: 26.01.2016