Utwórz fakturę

RECORD TK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RECORD TK
PIN 31391915
TIN 2020334525
Numer VAT SK2020334525
Data utworzenia 23 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RECORD TK
Bojnícka 16/A
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 630 835 €
Zysk 396 867 €
Kapitał 2 638 636 €
Kapitał własny 653 286 €
Dane kontaktowe
E-mail klecka@record-tk.sk
Telefon(y) +421232660888, +421232660800
Telefon(y) kom. +421903700722
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,229,917
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 781,659
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 781,659
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 249,253
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 391,909
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 114,979
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 25,518
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,445,318
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 204,223
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,290
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 202,933
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 229,029
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 68,005
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,005
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 157,274
8. Podatek odroczony należności (481A) 3,750
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 899,583
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 899,583
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 899,583
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 112,483
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 130
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 112,353
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,940
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 29
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,911
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,229,917
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,050,153
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,317
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,317
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 644,330
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 810,406
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -166,076
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 396,867
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,179,730
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 49,458
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,948
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 44,510
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 9,010
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 9,010
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,093,308
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 458,974
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 458,974
2. Wartość netto kontraktu (316A) 393,043
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 80,214
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 11,261
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 13,913
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 83,795
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 52,108
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 21,908
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 21,908
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 6,046
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 34
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 34
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,627,287
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,630,835
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 337,833
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,289,454
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 833
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,715
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,103,094
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 288,995
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 926,187
D. Usług (účtová grupa 51) 2,422,872
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 351,776
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 253,518
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 87,516
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,742
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,361
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 78,861
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 78,861
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,042
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 527,741
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 989,233
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,908
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7,908
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7,908
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,168
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 12,064
2. Pozostałe koszty (562A) 12,064
O. Walutowe straty (563) 18
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,086
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,260
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 516,481
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 119,614
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 123,422
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -3,808
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 396,867
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015