Utwórz fakturę

McDonald's Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.01.2016
Basic information
Nazwa firmy McDonald's Slovakia
PIN 31392229
TIN 2020305606
Numer VAT SK2020305606
Data utworzenia 06 kwiecień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba McDonald's Slovakia
Kráľovské údolie 1
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 27 821 095 €
Zysk 2 219 542 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254418590, 0254418591
Date of updating data: 19.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 41,987,576
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 36,719,380
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 7,565
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 7,565
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 36,711,815
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 7,454,233
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 25,516,084
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,615,589
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 125,909
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,022,967
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 217,718
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 217,718
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 33,205
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 33,205
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,205
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,512,729
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,510,936
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,933
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,505,003
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,793
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,259,315
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 274,763
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,984,552
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 245,229
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 163,572
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 81,657
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 41,987,576
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,028,553
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,841,865
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,841,865
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,852,808
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 304,318
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 304,318
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,810,020
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,810,020
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,219,542
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,935,323
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,233,435
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,117
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,225,318
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 15,087,423
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,027,134
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 313,875
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,713,259
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 12,060,559
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 288,867
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 127,142
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 579,433
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,288
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 614,240
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 392,444
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 221,796
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 225
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 23,700
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 23,700
Date of updating data: 19.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 27,704,442
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 27,821,095
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 20,900,318
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,951,073
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 731,352
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 238,352
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,808,772
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,062,378
D. Usług (účtová grupa 51) 7,832,034
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,633,127
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,505,374
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,059,946
4. Koszty społeczne (527, 528) 67,807
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 35,713
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,905,179
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,866,590
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 38,589
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 569,815
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 770,526
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,012,323
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,956,979
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 832
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 147
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 147
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 685
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 94,431
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 72,487
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 72,486
2. Pozostałe koszty (562A) 1
O. Walutowe straty (563) 11,466
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,478
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -93,599
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,918,724
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 699,182
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 609,382
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 89,800
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,219,542
Date of updating data: 19.01.2016
Date of updating data: 19.01.2016