Utwórz fakturę

SLOVINTEGRA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.02.2016
Basic information
Nazwa firmy SLOVINTEGRA
PIN 31392318
TIN 2020922541
Numer VAT SK2020922541
Data utworzenia 06 kwiecień 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba SLOVINTEGRA
Tematínska 5/A
85105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 422 641 €
Zysk -16 611 037 €
Dane kontaktowe
E-mail office@slovintegraenergy.sk
witryna internetowa http://www.slovintegraenergy.sk
Telefon(y) kom. +421910359936
Date of updating data: 22.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 188,186,891
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 182,541,090
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 545
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 545
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 129,520
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 113,756
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 15,764
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 182,411,025
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 159,953,665
4. Pożyczki podmioty stowarzyszone (066A) - /096A/ 22,457,360
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,632,252
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 19,038
8. Podatek odroczony należności (481A) 19,038
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 28,910
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 27,789
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,789
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,121
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 5,000
3. Własne akcje i akcje własne firmy (252) 5,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,579,304
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,213
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,578,091
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13,549
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 11,916
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,633
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 188,186,891
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 168,937,883
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 65,334,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 65,334,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 43,610,500
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 21,952,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 21,947,000
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 5,000
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 37,834,742
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 14,349,573
2. Inne fundusze (427, 42X) 23,485,169
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -741,365
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 590,457
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) -1,331,822
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 17,559,043
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 17,559,043
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16,611,037
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,248,870
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,172
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,172
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 689
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 689
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 18,750,866
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 365,994
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 37,052
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,052
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 147,908
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 35,250
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 29,770
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 56,037
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 59,977
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 126,149
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 126,149
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 138
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 138
Date of updating data: 22.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 33,351,297
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 422,641
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 193,767
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 226,964
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,910
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,595,858
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 37,060
D. Usług (účtová grupa 51) 386,660
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,029,911
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 559,578
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 234,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 221,834
4. Koszty społeczne (527, 528) 14,499
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,082
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 25,109
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 25,109
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 31,013
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 84,023
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,173,217
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -229,953
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 34,559,112
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 30,800,000
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 1,401,476
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 1,400,072
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 1,404
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,357,530
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 2,343,298
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 14,232
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 106
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 49,998,953
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 40,809,800
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 8,934,097
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 81,079
2. Pozostałe koszty (562A) 81,079
O. Walutowe straty (563) 1,217
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 172,760
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -15,439,841
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -16,613,058
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -2,021
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,584
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -7,605
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -16,611,037
Date of updating data: 22.02.2016
Date of updating data: 22.02.2016