Utwórz fakturę

PONGRATZ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.09.2015
Basic information
Nazwa firmy PONGRATZ
PIN 31392482
TIN 2020334591
Numer VAT SK2020334591
Data utworzenia 29 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PONGRATZ
Dolná 2066
90001
Modra
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 342 875 €
Zysk 6 313 038 €
Dane kontaktowe
E-mail pongratz@pongratz.sk
witryna internetowa http://www.pongratz.sk
Telefon(y) +421336475613, +421336486511, +421336473213, +421336475610
Date of updating data: 10.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,156,864
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,156,235
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 14,439
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 14,439
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,141,796
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 203,297
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,448,585
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 162,268
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 327,646
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,973,686
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,573,468
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,062,419
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 404,051
3. Produkty (123) - /194/ 93,671
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 13,327
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 388,612
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 266,547
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,752
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 257,795
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 107,383
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 14,682
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,606
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,267
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,339
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 26,943
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,908
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 22,035
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,156,864
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,959,349
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 682,534
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 682,534
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 33,868
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 33,868
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -5,070,091
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,070,091
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,313,038
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,195,866
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 398,174
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 391,400
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,774
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 468,244
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,206,033
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 607,447
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 493,593
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 113,854
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 516,452
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 43,580
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 28,165
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,702
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 687
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 123,162
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 40,925
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 82,237
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 253
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,649
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,649
Date of updating data: 10.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,979,307
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 13,342,875
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 6,854,894
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 124,413
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 218,621
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 45,447
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,099,500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,986,196
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,151,219
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -205,305
D. Usług (účtová grupa 51) 874,692
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 974,139
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 687,679
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 244,368
4. Koszty społeczne (527, 528) 42,092
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,731
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 220,755
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 203,667
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 17,088
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 63,737
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -141,710
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37,938
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,356,679
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,377,322
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 40,764
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 33,545
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 20,400
2. Pozostałe koszty (562A) 13,145
O. Walutowe straty (563) 834
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,385
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -40,761
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,315,918
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,313,038
Date of updating data: 10.09.2015
Date of updating data: 10.09.2015
 • PIN :31392482 TIN: 2020334591 Numer VAT: SK2020334591
 • Zarejestrowana siedziba: PONGRATZ, Dolná 2066, 90001, Modra
 • Data utworzenia: 29 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dr. Manfred Perusch Theodor-Körner-Straße 160 Graz 8010 Rakúska republika 30.06.2014
  Christoph Strasser Kollerbichl 16 Waizenkirchen 4730 Rakúska republika 20.07.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Pongratz Trailer-Group GmbH 682 534 € (100%) Proleb 8712 Rakúsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.09.2015Noví spoločníci:
   Pongratz Trailer-Group GmbH An der Bundesstraße 34 Traboch 8772 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Christoph Strasser Kollerbichl 16 Waizenkirchen 4730 Rakúska republika Vznik funkcie: 20.07.2015
   11.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Dr. Manfred Perusch Theodor-Körner-Straße 160 Graz 8010 Rakúska republika Vznik funkcie: 30.06.2014
   03.02.2006Nové sidlo:
   Dolná 2066 Modra 900 01
   29.03.1995Nové obchodné meno:
   PONGRATZ s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu vrátane maloobchodu a veľkoobchodu v rozsahu voľnej živnosti
   výroba nemotorových vozidiel - prívesov pre osobné motorové vozidlá a traktory ako aj nadstavieb na prívesy a nákladné vozidlá a závesných zariadení pre prívesy